Myndigheternas anmälningsskyldigheter

Informationsförfarande för produktbestämmelser

Medlemsstaterna har enligt direktiv skyldighet att i förväg informera kommissionen och andra medlemsstater om nya nationella utkast till lagstiftning som innehåller tekniska föreskrifter för en viss produkt eller föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Kommissionen och andra medlemsstater har därefter möjlighet att komma med kommentarer om utkastets innehåll. Förfarandet för informationsutbyte syftar till att tillförsäkra den nationella lagberedningens öppenhet samt att i förväg förhindra att det uppkommer hinder för varors och tjänsters fria rörlighet.

Meddelandet skickas till arbets- och näringsministeriet ([email protected]), som vidarebefordrar det till kommissionen. När kommissionen har mottagit meddelandet, anger kommissionen en tre månaders tidsfrist under vilken författningen eller föreskriften inte får utfärdas.

Förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (tidigare 98/34/EG).

Anmälningsförfarandet enligt WTO:s avtal

I Världshandelsorganisationen WTO:s system för informationsutbyte ska varje medlemsstat underrätta WTO om sådana under beredning varande tekniska föreskrifter som på ett väsentligt sätt kan påverka världshandeln.  

Ett förslag till föreskrift ska ha en s.k. väntetid på 60 dagar under vilka föreskriften inte får sättas i kraft. Syftet med väntetiden är att ge andra medlemmar möjlighet att kommentera förslaget. Framförda kommentarer bör i mån av möjlighet beaktas vid utarbetandet av föreskriften. Svaret på kommentarer lämnas för EU-medlemsstaternas del i EU:s namn. Svaret formuleras i samarbete mellan den ansvariga myndigheten, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet (SPS-ärenden) och kommissionen.

Syftet med anmälningsförfarandet är att medlemmarna inte genom nationella åtgärder skapar onödiga hinder för den internationella handeln.

Det är bra att göra anmälan till WTO i samband med EU:s informationsförfarande.

Uppföljning av föreskriftsförslag från andra länder

Det är viktigt att man följer de anmälningar som görs av både andra EU-länder och andra medlemmar i WTO för att man i tillräckligt tidigt skede ska kunna upptäcka de skadliga effekter som en föreslagen föreskrift eventuellt kan ha på det finländska näringslivet.  Genom att följa anmälningarna kan företagen också förbereda sig på kommande ändringar på exportmarknaden.  

Anmälningar om föreskrifter som andra medlemsstater i EU gjort kan sökas via följande länk.

Anmälningar enligt WTO:s TBT-avtal (Technical Barriers to Trade) kan sökas via följande länk.

Om ni ansluter er till kommissionens e-postlista och väljer de ämnesområden som ni är intresserade av, är ni med på antingen sändlistan för anmälningar som gäller andra medlemsstater i EU  eller sändlistan för förslag till föreskrifter enligt WTO:s avtal om tekniska handelshinder. På detta sätt får ni automatiskt ett meddelande till er e-post om att ett nytt förslag till föreskrift om ett ämnesområde som ni valt har kommit in.

Informationsförfarande för servicenäringar

Anmälningsskyldigheten enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG) gäller sådana nationella författningar eller myndighetsföreskrifter om idkande av servicenäring som inte grundar sig på EU-lagstiftning. Förfarandet för informationsutbyte syftar till att tillförsäkra den nationella lagberedningens öppenhet samt att garantera fri rörlighet för varor och tjänster.

Anmälningsskyldigheten grundar sig på två artiklar i tjänstedirektivet (15 och 39).

Anmälningsskyldigheten enligt artikel 15 tillämpas på sådana tillståndssystem för servicenäringar där det ställs tillståndsvillkor som avses i artikel 15.2.

  • Kvantitativa eller geografiska begränsningar, särskilt i form av begränsningar knutna till folkmängd eller ett minsta geografiskt avstånd mellan olika tjänsteleverantörer.
  • Skyldighet för tjänsteleverantören att ha en viss juridisk form.
  • Krav som rör företagets kapitalinnehav.
  • Krav som innebär att endast vissa tjänsteleverantörer på grund av verksamhetens särskilda karaktär får starta tjänsteverksamheten i fråga, med undantag för krav rörande områden som omfattas av direktiv 2005/36/EG (direktivet om erkännandet av yrkeskvalifikationer) eller sådana krav som föreskrivs i andra gemenskapsinstrument.
  • Förbud mot flera etableringar inom samma stats territorium.
  • Krav på ett minsta antal anställda.
  • Fasta minimi- och/eller maximiavgifter som tjänsteleverantören måste tillämpa.
  • Skyldighet för tjänsteleverantören att vid sidan av sin tjänst tillhandahålla andra specifika tjänster.

Enligt artikel 39.5 i direktivet har medlemsstaterna skyldighet att informera kommissionen och övriga medlemsstater om sådana krav som gäller tjänsteleverantörer, ändringar av och motiveringar till kraven, som man alltid även vill tillämpa på tillfälligt eller sporadiskt serviceutbud från andra medlemsstater.

Enligt artikel 16 i direktivet ska dessa krav kunna motiveras med skäl som avser allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd och åtgärdernas proportionalitet i förhållande till uppnåendet av målet.

Anmälningar enligt tjänstedirektivet skickas via IMI-systemet ( informationssystemet för den inre marknaden). I vissa fall, det kan även göras i samband med informationsförfarande för produktbestämmelser. Innan du gör anmälan, vänligen kontakta arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar: niina.etelavuori(at)gov.fi och isabella.paju(at)gov.fi