Ministeriets historia

Arbets- och näringsministeriet inledde sin verksamhet den 1 januari 2008. I regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering fastställdes den 19 april 2007 att det ska inrättas ett nytt ministerium till vilket ska höra handels- och industriministeriets uppgifter, arbetsministeriets uppgifter, med undantag för invandrar- och integrationsärenden, samt inrikesministeriets avdelning för utveckling av regioner och offentlig förvaltning, med undantag för enheten för regional- och lokalförvaltning.

Arbets- och näringsministeriets första ministrar var näringsminister Mauri Pekkarinen och arbetsminister Tarja Cronberg.

Inrikesministeriets uppgifter i fråga om integreringen av invandrare överfördes till arbets- och näringsministeriet i början av 2012.

De sammanslagna ministeriernas historia

Handels- och industriministeriet

Handels- och industriexpeditionen, som inledde sin verksamhet den 1 oktober 1888, hade till uppgift att i storfurstendömet Finland handlägga frågor rörande handeln, sjöfarten, lots- och fyrwäsendet samt sjömätningar, hamnars anläggning och farleders upprensning, bergs- och bruksrörelse, sågwerk, qwarnar, fabriker, handtwerkerier och slöjd, wattenwerks anläggning, tillverkning och försäljning af brännwin och maltdrycker samt dessa näringars beskattning, patentväsendet, försäkringsväsendet, undervisningsanstalter för handel, sjöfart och industri samt legalisering af aktiebolag för hwarjehanda ändamål.

Underställda handels- och industriexpeditionen var Öfwerstyrelsen för lots- och fyrinrättningen jemte lotsstaten, Industristyrelsen, Polytekniska institutet, industriskolor, nawigationsskolor och handelsskolor samt handelsombudsmän.

Genom en förordning som utfärdades den 27 november 1918 ändrades benämningen på expeditionerna till ministerier. Handels- och industriexpeditionen blev handels- och industriministeriet.

Arbetsministeriet

Den offentliga arbetsförmedlingen i Finland inleddes 1903. Verksamheten var till en början koncentrerad till de största städerna, och staten ersatte ungefär hälften av de kostnader som förorsakades städerna av att anordna arbetstillfällen.

Den statliga styrningen inom skötseln av arbetslösheten blev etablerad på 1930-talet. Inom centralförvaltningen sköttes arbetskraftsärendena till en början av ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena. Av dess arbetskraftsavdelning bildades sedan arbetskraftsministeriet år 1970.

År 1989 fick ministeriet också överta arbetslagstiftnings- och arbetarskyddsärenden (de senare fram till 1997) och samtidigt fick det namnet arbetsministeriet. År 1997 fogades även ärenden som berörde flyktingar och asylsökande samt invandring till arbetsministeriets uppgifter. I samband med grundandet av arbets- och näringsministeriet överfördes de ärenden som gäller flyktingar och asylsökande samt invandring till inrikesministeriet.

Uppgifter om före detta ministrar vid handels- och industriministeriet, arbetsministeriet och inrikesministeriet kan sökas i statsrådets ministerdatasystem.