Innovationspolitik främjar tillväxt och förnyar verksamhetsmiljön 

Finlands konkurrenskraft och framgång på den globala marknaden baserar sig på kompetens, ny kunskap och innovationer. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) är av avgörande betydelse när det gäller att öka produktiviteten, förnya näringslivet och samhället samt att skapa välfärd. Målet på 4 procent för FoU-utgifterna syftar till en effektivare och mer produktiv innovationsverksamhet i Finland.

Finland och dess innovationsmiljö har i flera jämförelser bedömts som en av de främsta i EU:s innovationsverksamhet och den internationella innovationsverksamheten. Innovationspolitikens mål är att säkerställa Finlands konkurrenskraft och framgång, en värdeskapande förnyelse av näringslivet och samhället samt en progressiv utveckling av verksamhetsmiljön. 

Utmaningar, missioner och förändringar kräver samarbete och skapar nya möjligheter 

Lösning av globala utmaningar, nationella missioner och EU-missioner, strategiska partnerskap och medlemskap i Nato skapar betydande nya nätverk samt möjligheter till finansiering och affärsverksamhet. Genom innovationspolitiken stöds och styrs FoUI-verksamheten så att möjligheterna utnyttjas på ett hållbart och rättvist sätt när ekonomin och samhället reformeras.

Stora samhälleliga utmaningar och omvälvningar kan endast bemötas genom ett omfattande samarbete mellan nationella och regionala politikområden, företag och offentliga aktörer. Det behövs förmåga att fastställa strategiska prioriteringar, samarbete mellan olika politikområden samt mellan nationella och regionala aktörer.

En innovationsvänlig verksamhetsmiljö som ständigt förnyas står i centrum för åtgärderna

För att man ska kunna lösa brådskande och komplexa samhälleliga utmaningar, påskynda den digitala och den gröna omställningen och hållbarhetsomställningarna (såsom omställningen till hållbar matproduktion eller utfasningen av fossila bränslen) krävs en effektiv inriktning av FoUI-investeringarna och nya verksamhetssätt. Den allt stramare geopolitiken och teknikens ökade betydelse för att uppnå staternas och regionernas strategiska mål utgör en allt mer komplicerad internationell verksamhetsmiljö.

Genom innovationspolitiken strävar man efter att säkerställa de bästa möjliga förutsättningarna och verksamhetsmiljön för innovationsverksamheten. Viktiga politiska instrument är offentlig forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering samt privat finansiering som stöder dessa, försöks- och utvecklingsmiljöer, innovationsvänlig reglering, innovativ offentlig upphandling, avancerad hantering av immateriella rättigheter, kompetensutveckling och ökat antal experter samt en positiv inställning till uppstartsföretag. Genom åtgärder som riktas närmare marknaden säkerställs en snabb skalning och spridning av de lösningar som FoUI-verksamheten ger upphov till.

Tillsammans skapar dessa en miljö och förhållanden i Finland för att sporra aktörerna – företagare, företag, sammanslutningar, den offentliga sektorn, högskolor och forskningsorganisationer – till djärv lösningsorienterad innovationsverksamhet, förnyelse och tillväxt.

Långsiktig innovationspolitik delar risken

Innovationerna baserar sig på ny kunskap och förmåga att tillämpa den på ett innovativt sätt som forskningsorganisationerna, företagen och samhällsaktörerna producerar. Dessutom behövs idéer av toppklass och en kombination av dessa, kontinuerlig prognostisering, mångsidig kompetens, nätverk, växelverkan och samarbete mellan aktörerna samt öppen informationsgång. Samtidigt ökar överskridningen av vetenskaps- och forskningsområdenas gränser, företagssamarbetet inom forskningen, de humanistiska, samhällsvetenskapliga och kreativa branschernas betydelse när det gäller att utveckla och ta i bruk innovativa lösningar.

Centrala incitament för innovationspolitiken är Finlands Akademis, Business Finlands och EU:s forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering och forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden stöder företagens och sammanslutningarnas FoUI-verksamhet med medel från EU:s regional- och strukturpolitik. Dessutom skapar innovationsvänlig reglering och verksamhetsmiljö, ekosystem under utveckling och samarbetsnätverk och samarbetsplattformar sina egna möjligheter och incitament. Lagen om FoU-finansiering ökar FoU-finansieringen i syfte att höja Finlands FoUI-utgifter till minst 4 procent av bruttonationalprodukten före 2030 samt att öka produktiviteten, sysselsättningen och skatteinkomsterna. Genom offentliga insatser och åtgärder säkerställs långsiktigheten i verksamhetsmiljön, risken delas med företag och samhällen, och man verkar i områden som kanske inte skulle kunna drivas enbart med privata pengar.

Arbets- och näringsministeriet bereder och genomför Finlands innovationspolitik tillsammans med de övriga ministerierna. Mål och metoder fastställs i den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens (2022) fleråriga finansieringsplan. Utvecklingen av innovationssystemet leds av forsknings- och innovationsrådet. Dessutom utvärderas innovationspolitiken och dess genomslag kontinuerligt som en del av de övriga politikprocesserna.

Aktuellt     
Utredning: En ny innovationspolitik krävs för att påskynda den gröna omställningen    
Utredning: Grön omställning kräver omfattande finansiering – och skapar betydande möjligheter för finländska företag    

Mer om ämnet       
EU: Horizon Europe    
Den nationella FUI-färdplanen (2021)  
NATO Collaborative Programme of Work (CPoW)   

Informationsmaterial    
EU: European Innovation Scoreboard (EIS), Finlands EIS-profil, Regional Innovation Scoreboard (RIS), Finlands RIS-profil    
OECD: STIP Compass, STI-Outlook 2023, Finland Economic Snapshot och Finlands huvudsida    
WIPO: Global Innovation Index (GII), Finlands GII-profil    

Ytterligare upplysningar:

Harri Länsipuro
harri.lansipuro(at)gov.fi