Innovationspolitiken sporrar företag till kontinuerlig förnyelse

Innovationsverksamheten har en viktig roll i förnyelsen av samhället och näringslivet och ökandet av produktiviteten och exporten. Målet med innovationspolitiken är att i Finland skapa och säkerställa förhållanden som uppmuntrar företag, sammanslutningar och forskningsorganisationer till djärv innovationsverksamhet, förnyelse och internationell tillväxt.

Grunden för innovationer är utbildning och kunskap. Genom innovationspolitiken främjas att sådan ny kunskap och know-how som föds fram ur humankapitalet effektivt utnyttjas och tas i bruk i hela samhället. Den finländska innovationspolitiken är vittomfattande. Ekonomisk tillväxt och välfärd eftersträvas förutom genom utveckling av traditionell teknik och lösningar även genom annat än tekniskt kunnande. Digitaliseringen och tjänsternas ökade betydelse för ekonomin accentuerar vikten av immateriellt värdeskapande och erbjuder nya metoder för att skapa och öka värdet. 

Den offentliga sektorn möjliggör och sporrar

Innovationsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker. Innovationer uppkommer ofta som resultat av flera års forsknings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet lyckas dock inte alltid, eller så har produkten inte önskad framgång på marknaden. Genom innovationspolitiken sporras företagen att satsa på innovationsverksamhet på ett sätt som är förenligt med samhällets samlade intresse. Utöver forsknings- och innovationsfinansiering är även främjande av en innovationsvänlig lagstiftning och verksamhetsmiljö samt utveckling av samarbetsnätverk och samarbetsplattformar metoder att sporra företag till innovation.

Innovationer skapas vid gränsytor mellan olika typer av kunnande

Innovation är ett brett begrepp som det finns många definitioner av. En innovation är inte endast en idé eller en uppfinning, utan det är fråga om en ny slags nyttoskapande produkt, tjänst, process eller metod. Företagen konkurrerar förutom genom kontinuerliga produkt- och tjänsteförbättringar också allt oftare med radikala innovationer.

Det skapas lösningar som drar nytta av nya perspektiv, när sakkunniga från olika områden samarbetar i nätverk och ekosystem och ifrågasätter gammal praxis. Samarbete mellan företag, sammanslutningar, högskolor och forskningsinstitut förädlar fram innovationer och välfärd ur vetenskap, kunskap och kompetens. Utöver inhemska nätverk är det viktigt att företag aktivt söker ny kompetens och kunskap genom internationellt samarbete.

Förnyelse förutsätter nya sätt att tänka och agera

I den hårdnande konkurrensen lönar det sig för företag att söka nya sätt att skapa innovationer. Man kan t.ex. lyssna till användarnas synpunkter eller testplattformar, göra användarna delaktiga i innovationsverksamheten, söka lösningar på stora samhälleliga utmaningar eller dra nytta av högskolors och forskningsinstituts forskningsrön för att få nya impulser till innovationer. Även digitaliseringen och utnyttjandet av öppen information skapar oerhörda möjligheter till nya typer av affärsverksamhet.

Också den offentliga sektorn genomgår förnyelse med hjälp av innovationer. Målet för den offentliga sektorn är tjänster av bättre kvalitet som producerats högklassigt, aktuellt och mer kostnadseffektivt. Detta eftersträvas bland annat genom att offentliga upphandlingar riktas till innovativa tjänster eller att genomföra innovativa offentlinga upphandlingar.

Arbets- och näringsministeriet bereder och genomför den finländska innovationspolitiken. Utvecklingen av innovationssystemet samordnas av forsknings- och innovationsrådet, som leds av statsministern. EU är en viktig aktör inom innovationspolitiken, i synnerhet via sitt forsknings- och innovationsfinansieringsprogram, som är världens största.

Ytterligare upplysningar:

Harri Länsipuro
harri.lansipuro(at)gov.fi