Innovationspolitiken sporrar företag till kontinuerlig förnyelse

Innovationsverksamheten har en viktig roll som förnyare av samhället och näringslivet och som ökare av produktiviteten. Innovationspolitiken har som mål att i Finland skapa förhållanden som uppmuntrar företag till djärv innovationsverksamhet, förnyelse och internationell tillväxt.

Innovationspolitiken säkerställer en mångsidig kunskapsbas och att den nya kunskap som uppkommit med hjälp av kunskapsbasen utnyttjas och införs på ett effektivt sätt överallt i samhället. Den finländska innovationspolitiken är vittomfattande.  Ekonomisk tillväxt och välfärd eftersträvas förutom genom utveckling av den traditionella teknologin även genom icke-teknologiskt kunnande av olika slag. Digitaliseringen och tjänsternas ökade betydelse för ekonomin accentuerar vikten av immateriellt värdeskapande och erbjuder nya metoder för värdeskapning.  

Den offentliga sektorn möjliggör och sporrar

Innovationsverksamheten är förenad med en ekonomisk och teknologisk risk. Innovationer uppkommer ofta till resultat av flera års forsknings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet lyckas dock inte alltid eller så har produkten inte önskad framgång på marknaden. Utöver forsknings- och innovationsfinansiering är även främjande av en innovationsvänlig lagstiftning samt utveckling av samarbetsnätverk och samarbetsplattformar metoder att sporra företag till innovation.

Innovationer skapas vid gränsytor mellan olika typer av kunnande

Företagen konkurrerar förutom genom kontinuerliga produkt- och tjänsteförbättringar också allt oftare med radikala innovationer. Det skapas lösningar som drar nytta av nya perspektiv, när sakkunniga inom olika områden samarbetar och ifrågasätter gammal praxis. Utöver inhemska nätverk är det viktigt att företag aktivt söker ny kompetens och kunskap genom internationellt samarbete.
Förnyelse förutsätter ett nytt sätt att tänka och nya tillvägagångssätt

I den hårdnande konkurrensen lönar det sig för företag att söka nya sätt att skapa innovationer. Exempelvis utnyttjande av användarnas synpunkter, delaktiggörande av användare i innovationsverksamheten, lösningar på stora samhälleliga utmaningar eller högskolors och forskningsinstituts forskningsrön kan vara nya slags impulser för innovationer. Även digitaliseringen skapar oerhörda möjligheter till affärsverksamhet av ny typ.

Också den offentliga sektorn reformeras med hjälp av innovationer. Målet för den offentliga sektorn är tjänster av bättre kvalitet som producerats mer kostnadseffektivt. Detta eftersträvas bland annat genom att offentliga upphandlingar riktas till innovativa tjänster.

Arbets- och näringsministeriet bereder och genomför den finländska innovationspolitiken. Utvecklingen av innovationssystemet samordnas av forsknings- och innovationsrådet, som leds av statsministern.

Ytterligare upplysningar: Lasse Laitinen
lasse.laitinen(at)tem.fi