Kumulationsregler för statsstöd

I reglerna om statligt stöd ingår bestämmelser om stödets maximibelopp (euro) eller maximiintensitet (stödets belopp i förhållande till de stödberättigande kostnaderna, %). Vid beräkningen av kumulationen av olika stöd och stödformer tillämpas följande grundläggande principer:

Projektspecifik kumulation

De stöd som har godkänts av kommissionen och stöd som är förenliga med gruppundantagsförordningen påverkar varandra sinsemellan. Vid beräkningen av stödintensitet ska alltså samtliga statliga stöd som ett företag får för ett visst projekt beaktas. Ett företag kan dock ha flera projekt, och för varje projekt beräknas stödkumulationen separat.
Om företaget dessutom beviljas de minimis-stöd för samma stödberättigande kostnader som annat statligt stöd, får detta inte leda till att projektets maximala stödnivå överskrids.

Företagsspecifik kumulation

De minimis-stöden är företagsspecifika och de har inverkan endast på andra de minimis-stöd som företaget får. Andra typer av statligt stöd som företaget får inverkar alltså inte på uppföljningen av det maximala beloppet de minimis-stöd.

Ytterligare upplysningar: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi