Finansiering för forskning, utveckling och innovationer

Genom offentlig forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering uppmuntras företag, forskningsorganisationer och offentliga tjänsteproducenter att bedriva FoUI-verksamhet som stöder djärv förnyelse av näringsliv och samhälle samt ekonomisk tillväxt.

Business Finland kanaliserar offentlig finansiering för forskning, utveckling och innovationer

Innovationsfinansieringsverket Business Finland kanaliserar offentlig finansiering för forskning, utveckling och innovationer (FoUI) till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelse i näringslivet. Finansiering från Business Finland uppmuntrar till förnyelse och tillväxt

Finansieringen utgörs av bidrag eller lån. Den kan sökas av företag, forskningsorganisationer och producenter av offentlig service. En viktig målgrupp är små och medelstora innovativa företag som söker tillväxt genom internationalisering.

Finansiering erbjuds för forskning, produktutveckling, utveckling av affärsverksamheten samt djärva försök.

Forskningsanstalter kan beviljas finansiering för forskning där man får fram kunskap som är viktig för förnyelsen i näringslivet och samhället.  De som tillhandahåller offentlig service kan ansöka om forsknings- och utvecklingsfinansiering för utveckling av servicen, för utveckling av organisationens ledning och för genomförande av innovationsfrämjande offentlig upphandling.

Business Finland Venture Capital Ab, som bildades 2014, placerar i fonder som investerar i företag i tidig fas. Syftet med verksamheten är att stärka finansieringsutbudet i Finland för företag i tidig fas och göra det mångsidigare.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för styrningen av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och beredningen av den lagstiftning som gäller Business Finland verksamhet och finansiering.

Ytterligare uppgifter:

Liisa Lundelin-Nuortio
liisa.lundelin-nuortio(at)gov.fi