Studieledighet

Arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinnehavare har rätt till studieledighet, om hans eller hennes anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder.

En arbetstagare har rätt att få studieledighet i samma arbetsgivares tjänst sammanlagt högst två år under en tid av fem år. Om anställningsförhållandet har pågått mindre än ett år, men minst tre månader, har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet.

Studieledighet kan beviljas för studier inom utbildning som är underställd offentlig tillsyn antingen i Finland eller utomlands eller för fackföreningsutbildning. Ledigheten kan tas ut i en eller flera perioder, och den kan avbrytas under vissa förutsättningar.

För studieledigheten betalas ingen lön, om inte annat separat överenskommits med arbetsgivaren. Perioden av studieledighet medför i regel inte de förmåner som hör ihop med anställningsförhållandet. Semester tjänas dock in för högst 30 studieledighetsdagar.

Undervisnings- och arbetskrafts- samt arbetarskyddsmyndigheterna övervakar i samråd efterlevnaden av lagen i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning.

Se också

Arbetslagstiftning, broschyrer

Ytterligare information:

Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)tem.fi