Innovativ offentlig upphandling som ett innovationspolitiskt verktyg

Offentliga upphandlingar görs för cirka 47 miljarder euro per år. Kommunernas och samkommunernas andel av detta är två tredjedelar och statssektorns andel en tredjedel. Upphandlingar från företag är 31 miljarder euro. Det är viktigt att denna ekonomiskt viktiga del av den offentliga sektorns verksamhet också utnyttjas som ett sätt att påskynda samhällets och ekonomins utveckling mot hållbar tillväxt.

Positiva effekter av innovativ offentlig upphandling   

Med innovativ offentlig upphandling avses upphandling av en ny eller avsevärt förbättrad vara eller tjänst som förbättrar den offentliga tjänstens produktivitet, kvalitet, hållbarhet och/eller effektivitet.  

Med innovativa offentliga upphandlingar kan man till exempel främja utvecklingen av utsläppssnåla tekniker, ta i bruk nya digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdstjänsterna samt påskynda utvecklingen av affärsmodeller som behövs i cirkulär ekonomi. Samtidigt uppmuntrar den offentliga sektorn företag till FoU och innovationsverksamhet, påskyndar spridningen av nya lösningar och företagens tillväxt. Den offentliga sektorn kan främja utvecklingen av referensmarknaden och exporten genom omfattande upphandling av nya lösningar. 

Exempel på hållbar och innovativ upphandling finns på KEINOs och Business Finlands (på finska) webbplatser.

Mål för innovativ offentlig upphandling för Marins regering

Program för Marins regering innehåller ett strategiskt mål: Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur. För att nå målet ska fler innovationsrelaterade upphandlingar göras så att tjänster utvecklas, tillväxt skapas och utveckling av referensmarknaden möjliggörs. Regeringsprogrammet innehåller även ett mål om att volymen av innovationsrelaterade upphandlingar ska ökas till tio procent av de offentliga upphandlingarna fram till slutet av valperioden.

De största utmaningarna i genomförandet gäller

  1. kompetens och ledning vid upphandling
  2. utnyttjande av upphandlingar i genomförandet av strategimålen och
  3. samarbete med företagen.

För att uppnå målen i regeringsprogrammet har en åtgärdsplan beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Sammanfattning av åtgärdsplanen    

Genom planen genomförs också innovationsmålen i den nationella upphandlingsstrategin. Ett bakgrundsdokument kompletterar åtgärdsplanen.

Läget för innovativ upphandling i Europa   

Europeiska kommissionen publicerade 2020 en utredning om den strategiska användningen av offentlig upphandling i Europa. Finland hör till toppen i jämförelsen mellan de 30 länderna i Europa både i fråga om politikåtgärderna som helhet och i fråga om volymen av innovativa lösningar (andel av totalbeloppet). En central slutsats i utredningen är att de politiska åtgärdernas utveckling och antalet genomförda innovativa upphandlingar har ett positivt förhållande.     

Mer information:

Ytterligare upplysningar:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi
Jaana Räsänen - jaana.rasanen(at)gov.fi