Innovativ offentlig upphandling som ett innovationspolitiskt verktyg

Offentliga upphandlingar görs för cirka 47 miljarder euro per år. Kommunernas och samkommunernas andel av detta är två tredjedelar och statssektorns andel en tredjedel. Upphandlingar från företag är 31 miljarder euro. Det är viktigt att denna ekonomiskt viktiga del av den offentliga sektorns verksamhet också utnyttjas som ett sätt att påskynda samhällets och ekonomins utveckling mot hållbar tillväxt.

Med innovativ offentlig upphandling avses upphandling av en ny eller avsevärt förbättrad vara eller tjänst som förbättrar den offentliga tjänstens produktivitet, kvalitet, hållbarhet och/eller effektivitet.  

Med innovativa offentliga upphandlingar kan man till exempel främja utvecklingen av utsläppssnåla tekniker, ta i bruk nya digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdstjänsterna samt påskynda utvecklingen av affärsmodeller som behövs i cirkulär ekonomi. Samtidigt uppmuntrar den offentliga sektorn företag till FoU och innovationsverksamhet, påskyndar spridningen av nya lösningar och företagens tillväxt. Den offentliga sektorn kan främja utvecklingen av referensmarknaden och exporten genom omfattande upphandling av nya lösningar. 

Exempel på hållbar och innovativ upphandling finns på KEINOs och Business Finlands (på finska) webbplatser.

Regeringsprogrammets mål för innovativ offentlig upphandling 

Regeringsprogrammet innehåller ett strategiskt mål: Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur. För att nå målet ska fler innovationsrelaterade upphandlingar göras så att tjänster utvecklas, tillväxt skapas och utveckling av referensmarknaden möjliggörs. Regeringsprogrammet innehåller även ett mål om att volymen av innovationsrelaterade upphandlingar ska ökas till tio procent av de offentliga upphandlingarna fram till slutet av valperioden.

De största utmaningarna i genomförandet gäller

  1. kompetens och ledning vid upphandling
  2. utnyttjande av upphandlingar i genomförandet av strategimålen och
  3. samarbete med företagen.

För att uppnå målen i regeringsprogrammet har en åtgärdsplan beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom planen genomförs också innovationsmålen i den nationella upphandlingsstrategin. Ett bakgrundsdokument kompletterar åtgärdsplanen.

Mer information:

Samarbetsforum för offentlig upphandling - verkningsfullare offentliga upphandlingar   
Statsrådets principbeslut om genomförandet av den nationella upphandlingsstrategin   
Business Finlands finansieringsstöd (på finska)  
EU-kommissionens jämförande undersökning om medlemsländernas åtgärder för främjande av innovativ offentlig upphandling   
The strategic use of public procurement for innovation in the digital economy – Final report  
VNTEAS rapport: Innovativa offentliga upphandlingar - definition, möjligheter och mätning (på finska)  
OECD:s rapport: Public Procurement for Innovation   
Statens revisionverks rapport om genomförandet av innovationsstrategin vid offentlig upphandling 
 

Ytterligare upplysningar:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi
Jaana Räsänen - jaana.rasanen(at)gov.fi