Principbesluten om Posiva Oy:s anläggning

År 2000 utfärdade statsrådet ett principbeslut om att slutförvaret för använt kärnbränsle får uppföras på så sätt att det använda kärnbränsle som uppkommer vid kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1, Olkiluoto 2, Lovisa 1 och Lovisa 2 kan hanteras och slutförvaras i anläggningen.

Statsrådet utfärdade år 2002 ett principbeslut om att slutförvaret för använt kärnbränsle får uppföras på så sätt utbyggt att det använda kärnbränsle som uppkommer vid kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3, som är under byggnad, kan hanteras och slutförvaras i anläggningen.

Riksdagen har fastställt principbesluten.

Enligt kärnenergilagen kan ett principbeslut fattas endast om anläggningens tilltänkta förläggningskommun har tillstyrkt byggandet av anläggningen och projektet kan genomföras på ett säkert sätt. De ovan nämnda huvudvillkoren uppfylldes när den planerade förläggningskommunen Euraåminne tillstyrkte projektet och då bl.a. Strålsäkerhetscentralen ansåg att det är möjligt att bygga och anläggningen och genomföra slutförvaringen på sådant sätt att säkerhetsvillkoren blir uppfyllda.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)gov.fi