Teknisk säkerhet är en del av finländarnas vardag

Den tekniska säkerheten inbegriper en omfattande helhet av olika saker, och om dessa är i ordning, fungerar samhället smidigt och störningsfritt. Målet är att de produkter som saluförs är säkra, att industrianläggningarna fungerar störningsfritt och att det inte sker några explosionsolyckor.

Den tekniska säkerheten inbegriper bl.a. varors och tekniska systems säkerhet. Den inbegriper vidare lagstiftningen om vissa andra krav, myndighetstillsynen, standardiseringen, konstaterande av behörigheten hos organ för bedömning av överensstämmelse, säkerheten hos industrianläggningar som framställer farliga ämnen och hos lagren av farliga ämnen, verifieringen av mätresultat samt metrologin.

Arbets- och näringsministeriet svarar för lagstiftningen på området och för EU-samarbetet i samband med lagberedningen samt för resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverket, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

För de omständigheters del som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde är Säkerhets- och kemikalieverket Tukes tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tukes är en självständig aktör i tillstånds- och tillsynsärenden.

Det nationella ackrediteringsorganet, FINAS, verkar i anslutning till Tukes och det bedömer kompetensen hos organ som utför kontroller av varor och system. Standardiseringsfrågorna sköts av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Mätteknikcentralen MIKES specialområde är mätvetenskap dvs. metrologi.

Beröringspunkter med många håll

Säkerheten hos de produkter och tjänster som konsumenter använder utgör en central del av konsumentskyddet. Andra konsumentärenden än produktsäkerhetsfrågor sköts av magistraternas riksomfattande konsumentråddgivning samt av Konkurrens- och konsumentverket.

Många produkter och industriella processer inbegriper kemikalier. Frågorna om kemikalier och människors hälsa hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde och de frågor som rör miljösäkerheten till miljöministeriets område.  Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör lagstiftningen om processäkerheten i industrianläggningar och om säkerheten vid lagringen av varor (bl.a. brännbara vätskor, explosiva varor).  Tillståndsärendena och tillsynsuppgifterna på området kemikaliesäkerhet har koncentrerats till Tukes.

Arbetstagarnas säkerhet, dvs. arbetarskyddsfrågorna, hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Regionförvaltningsverken svarar för övervakningen av arbetsplatserna.

När det gäller industrianläggningarnas säkerhet finns beröringspunkter med och samarbete bedrivs, förutom det ovan nämnda arbetarskyddet, dessutom bl.a. med miljövårdsmyndigheterna (regionförvaltningsverken och NTM-centralerna) samt räddningsverken.

När det gäller olika produktsektorer är lagstiftnings- och tillsynsansvaret fördelat mellan flera ministerier, bl.a. fordon, farkoster och radioutrustning hör till kommunikationsministeriets (Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket) och maskiner i drift, skyddsutrustning och apparater som använder strålning hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde (regionförvaltningsverken och Strålsäkerhetscentralen).

Ytterligare information: pauliina.kanerva(at)gov.fi