Utarbetandet av energi- och klimatpolitiska scenarier 

När energi- och klimatpolitiska scenarier bereds svarar varje sektorsministerium för bedömningarna inom sin egen sektor. För att säkerställa att scenarierna är enhetliga och skildrar samma utveckling bedriver ministerierna intensivt samarbete.

För utarbetandet av energi- och klimatstrategins scenarier finns det en scenariosektion som består av tjänstemän. Scenariosektionen förbereder en allmän scenarioram däri utgångspunkterna för olika scenarier hade samlats. I scenarioramen skildras de viktigaste faktorer som inverkar på framtiden såsom befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling, utveckling av energipriset etc.

Vart och ett av ministerierna bedömer själv utvecklingen inom sin egen sektor och/eller låter expertinstitutioner göra de utredningar om sektorn som behövs. Arbets- och näringsministeriet samordnar arbetet och sammanställer uppgifterna.

Arbetsfördelningen mellan ministerierna

Vid scenarioberäkningen fördelas utsläpps- och energiförbrukningssektorerna samt ansvaret för vissa andra uppgifter mellan ministerierna på följande sätt:

Arbets- och näringsministeriet:

 • Industrin
 • Elförbrukningen
 • Den totala förbrukningen av energi
 • El- och fjärrvärmeförsörjningen

Miljöministeriet:

 • Scenarierna om utsläpp av F-gaser
 • Avfallssektorn: avfallsförbränningsmängder, deponiutsläpp, utsläpp från avfallsvatten och kompostering
 • Byggnader: byggnadsvolym, uppvärmningsbehov, värmekällor och ändringar i dem
 • Energiförbrukningen hos arbetsmaskiner

Jord- och skogsbruksministeriet:

 • Icke-energibaserade utsläpp inom jordbruket
 • Mängderna av biomassa
 • Energiförbrukningen inom jordbruket

Kommunikationsministeriet:

 • Energiförbrukningen och utsläppen inom väg-, sjö-, flyg- och spårtrafiken
 • Bränslenas bioandelar

Finansministeriet:

 • Ekonomisk tillväxt

Ytterligare information: petteri.kuuva(at)gov.fi