Den offentliga upphandlingen är reglerad

Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk samt andra upphandlande enheter som definieras i lagen om offentlig upphandling företar utanför sin egen organisation.

Offentlig upphandling ska ske i enlighet med de nationella upphandlingslagarna och EU-direktiven om upphandling. Det huvudsakliga syftet med regleringen är att effektivisera användningen av offentliga medel och att förbättra de europeiska företagens – alltså även de finländska företagens – konkurrenskraft. På det sättet försöker man trygga den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Dessa är de grundläggande friheterna som det har avtalats om i EU-fördraget.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller offentlig upphandling.

Vid offentlig upphandling ska man följa bestämmelser som styr framskridandet av upphandlingsförfarandet, upprättande av dokument som gäller upphandlingen, annonsering om upphandlingen och undertecknande av upphandlingskontrakten.

Huvudprinciperna i bestämmelserna om offentlig upphandling är

  • en öppen och effektiv konkurrensutsättning och
  • en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna.

Öppenhetsprincipen förutsätter bl.a. att annonseringen om upphandlingen är tillräckligt omfattande. Att företagen får tillräckligt med information om pågående upphandlingar på ett jämlikt sätt är avgörande för att konkurrensen ska förverkligas i samband med offentlig upphandling. 

Konkurrens inom offentliga upphandlingar ger den upphandlande enheten möjlighet att göra en så ekonomisk upphandling som möjligt. Principen om likvärdighet och icke-diskriminering förutsätter också att anbudsgivarna behandlas lika och att upphandlingsbeslutet fattas enligt på förhand meddelade urvalskriterier. 

Av de mottagna anbuden ska väljas antingen det anbud som

  • totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga eller som
  • har det lägsta priset.

Om kriteriet för val av anbud är att det ska vara totalekonomiskt mest fördelaktigt, ska jämförelsegrunder som meddelats på förhand beaktas vid jämförelsen av anbuden.

En öppen och jämlik konkurrensutsättning ger företagen och tjänsteleverantörerna möjlighet att erbjuda sina produkter och tjänster i större utsträckning än förut också till den offentliga sektorn. 

Aktuellt

  • Europeiska kommissionen har reviderat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling och offentliggjort de reviderade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning.
  • Komissionen har beräknat effektiviteten och funktionaliteten av EU-ländernas förfaranden av offentlig upphandlingar. Finland har gjort bra i jämförelsen och fått graden "grön ljus".

Ytterligare upplysningar: riikka.hietanen(at)gov.fi