Innovationsvänlig reglering

Piirroskuva

Stora samhälleliga förändringar och den snabba tekniska utvecklingen har ökat regleringens betydelse som möjliggörare av innovationsverksamhet samt ibruktagande av ny teknologi och nya affärsmodeller. Innovationer och ny teknik kan också innebära risker och etiska frågor som regleringen måste ta ställning till.  

Att regleringsmiljön är innovationsvänlig har blivit en viktig konkurrensfaktor internationellt sett. Också i Finland har uppfattningen stärkts att reglering kan skapa incitament och förutsättningar för innovationsverksamhet.   

Innovationsvänlig reglering har främjats med stöd av den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation (2020-2023). När det gäller innovationsvänlig reglering var målet att främja ny regleringspraxis och utvärdering av forsknings- och innovationsverkningar. 
 

Regleringsförsök

Inom ramen för projektet Praxis för innovationsvänlig reglering inom tillväxtbranscher (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2022:1) (på finska) utreddes förutsättningarna för och genomförandet av regleringsförsök i Finland. Rapporten innehåller praktisk information och anvisningar för att överväga hur ändamålsenliga regleringsförsöken är samt för att förbereda dem inom olika förvaltningsområden. Viktiga frågor som ska beaktas vid beredningen har också sammanställts i ANM-guiden 2021:4 (på finska). 
 

Utveckling av utvärderingen av regleringens innovationsverkningar 

I arbets- och näringsministeriets pilotprojekt för utvärdering av regleringens innovationsverkningar år 2021 producerades information om praktiska utmaningar och flaskhalsar vid utvärderingen av innovationsverkningarna samt utvecklades sätt att identifiera och utvärdera regleringens innovationsverkningar. I pilotprojektet deltog undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet. Utifrån pilotförsöket bereddes ANM-guiden (på finska) för lagberedarna för bedömning av innovationseffekterna. Handledningen kompletterar statsrådets allmänna anvisning om konsekvensbedömning vid lagberedning samt arbets- och näringsministeriets mer detaljerade anvisningar om bedömningen av företagskonsekvenser.

Vad är innovationsvänlig reglering?    
Främjande av innovationsvänlig reglering inom Europeiska unionen och internationellt     
 

Mer information:

Ytterligare information:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi