Innovationsvänlig reglering

Piirroskuva

Stora samhälleliga förändringar och den snabba tekniska utvecklingen har ökat regleringens betydelse som möjliggörare av innovationsverksamhet samt ibruktagande av ny teknologi och nya affärsmodeller. Innovationer och ny teknik kan också innebära risker och etiska frågor som regleringen måste ta ställning till.  

Att regleringsmiljön är innovationsvänlig har blivit en viktig konkurrensfaktor internationellt sett. Också i Finland har uppfattningen stärkts att reglering kan skapa incitament och förutsättningar för innovationsverksamhet.   

Främjande av innovationsvänlig reglering ingår i den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation 

Den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation, som regeringen godkände våren 2020, bildar en åtgärdshelhet för utveckling av verksamhetsmiljön för forskning, utveckling och innovation. När det gäller innovationsvänlig reglering är målet att främja ny regleringspraxis och utvärdering av forsknings- och innovationsverkningar. 

Regleringsförsök

Inom ramen för projektet Praxis för innovationsvänlig reglering inom tillväxtbranscher (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2022:1) (på finska) utreddes förutsättningarna för och genomförandet av regleringsförsök i Finland. Rapporten innehåller praktisk information och anvisningar för att överväga hur ändamålsenliga regleringsförsöken är samt för att förbereda dem inom olika förvaltningsområden. Viktiga frågor som ska beaktas vid beredningen har också sammanställts i ANM-guiden 2021:4 (på finska). 

Utveckling av utvärderingen av regleringens innovationsverkningar 

I arbets- och näringsministeriets pilotprojekt för utvärdering av regleringens innovationsverkningar år 2021 producerades information om praktiska utmaningar och flaskhalsar vid utvärderingen av innovationsverkningarna samt utvecklades sätt att identifiera och utvärdera regleringens innovationsverkningar. I pilotprojektet deltog undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet. Utifrån pilotförsöket bereddes ANM-guiden (på finska) för lagberedarna för bedömning av innovationseffekterna. Handledningen kompletterar statsrådets allmänna anvisning om konsekvensbedömning vid lagberedning samt arbets- och näringsministeriets mer detaljerade anvisningar om bedömningen av företagskonsekvenser.

Vad är innovationsvänlig reglering?    
Främjande av innovationsvänlig reglering inom Europeiska unionen och internationellt     

Mer information:

Innovationsvänlig reglering: Nuläget och effektiva förfaranden (Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, 2020:27) (på finska)   
ANM/Pressmeddelande: Utredning: Innovationsvänlig reglering: Nuläget och effektiva förfaranden       
Praxis för innovationsvänlig reglering inom tillväxtbranscher (Arbets- och näringsministeriets publikationer 2022:1 på finska)     
Europeiska kommissionens plattformen Fit for Future    
Rådets slutsatser om testmiljöer och försöksklausuler för reglering         
OECD:s råds rekommendation om utveckling av innovationsvänlig lagstiftning - Recommendation of the Council for Agile Regulatory Governance to Harness Innovation     
Report on the High level Conference on Innovation Principle – Developing an innovation-friendly legislative culture  

Ytterligare information:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi