Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet ankommer på arbets- och näringsministeriet

Ministeriet bereder tillståndsbesluten som enligt kärnenergilagen förutsätts för att bygga och driva kärnkraftverk i Finland. Ministeriet ansvarar även för att kärnenergilagen är uppdaterad och gör propositioner till statsrådet om utvecklingen av lagen. 

Kärnavfallshanteringen är en väsentlig del av ledningen och tillsynen av användningen av kärnenergi. Ministeriet styr och övervakar planeringen och genomförandet av kärnavfallshanteringen och säkerställer sektorns nationella behov och genomförandet av internationella bestämmelser. Statens kärnavfallshanteringsfond finns i anslutning till ministeriet. Specialfondens beredningsarbete utförs vid ministeriet.

Ministeriet representerar Finland i internationella organisationer inom kärnenergisektorn och är med och förhandlar om internationella avtal inom sektorn. Till ministeriets uppgifter hör även tillsyn och uppföljning av hur internationella avtal genomförs.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) svarar i Finland för tillsynen över kärnsäkerheten och användningen av strålning. STUK hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. STUKs föreskrifter och anvisningar om användningen av kärnenergi är en del av kärnenergisektorns bestämmelser. 

Andra organisationer inom statsförvaltningen (bl.a. MM, UM, IM) och inom regionförvaltningen (regionförvaltningsverken, NTM-centralerna) och exempelvis de kommuner där kärnanläggningar ligger deltar också i tillsynen av och beslutsfattandet om kärnkraftverk.

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi