Den högsta ledningen och tillsynen på kärnenergiområdet ankommer på arbets- och näringsministeriet

Ministeriet bereder tillståndsbesluten och förslag som syftar till att utveckla lagstiftningen samt styr planeringen och genomförandet av kärnavfallshanteringen.  Statens kärnavfallshanteringsfond finns i anslutning till ministeriet. 

Ministeriet representerar Finland i internationella organisationer inom kärnenergisektorn och är med och förhandlar om internationella avtal inom sektorn.  

Strålsäkerhetscentralen (STUK) svarar i Finland för tillsynen över kärnsäkerheten och användningen av strålning. STUK hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Andra organisationer inom statsförvaltningen (t.ex. miljöministeriet, utrikesministeriet) och inom regionförvaltningen (regionförvaltningsverken, NTM-centralerna) och exempelvis de kommuner där kärnanläggningar ligger deltar också i den tillsyn över kärnanläggningarna som förutsätts enligt kärnenergilagstiftningen och annan lagstiftning.

Ytterligare upplysningar: liisa.heikinheimo(at)tem.fi eller jorma.aurela(at)tem.fi