Exporttillsynen av kärnmaterial förhindrar spridning av kärnvapen

Kärnmaterialövervakningen (safeguards-kontrollen) strävar i enlighet med icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT) efter att begränsa spridning av kärnvapen och säkerställa att kärnämnen, kärnutrustning och kärnteknik används endast med fredliga avsikter. NPT-avtalet omfattar idag 189 länder. Kärnvapenfria länder godkänner även den internationella tillsynen och kommer överens om den med Internationella atomenergiorganet IAEA.

Internationella atomenergiorganet IAEA och Europeiska atomenergigemenskapen Euratoms inspektörer övervakar internationell transport av kärnmaterial. Strålsäkerhetscentralen ansvarar för Finlands nationella kärnmaterialövervakning.

Utförsel och införsel av kärnmaterial kräver tillstånd. Tillstånd för införsel av kärnmaterial söks i enlighet med kärnenergilagen (990/1987) hos Strålsäkerhetscentralen. Utrikesministeriet svarar dessutom för exporttillstånden för s.k. produkter med dubbla användningsområden.

På internationell nivå verkar Zangger-kommittén, som har 39 medlemsländer. Kommittén bildades för att harmonisera tolkningen av icke-spridningsavtalets exportkontrollpolitik. En grupp länder med nukleär export (Nuclear Suppliers Group, NSG) har strävat efter att begränsa spridningen av kärnvapen genom att sinsemellan komma överens om exportvillkoren för kärnmaterial, när det gäller bland annat mottagarlandets kärnmaterialövervakning och säkerhetsarrangemang. NSG har 48 medlemsländer. Finland är medlem i både Zangger-kommittén och NSG.

Bilaterala avtal kompletterar internationella konventioner

Finlands kärnenergiindustri är beroende av import. I Finland finns det ingen sådan industri som tillverkar viktiga system och komponenter på kärnenergiområdet eller kärnbränsle.

Genom bilaterala avtal främjas samarbetet mellan Finland och den andra avtalsparten kring forskning i användningen av kärnenergi, överföringen av anordningar, teknik och kärnämnen mellan länderna samt främjandet av kärn- och strålsäkerheten.

De flesta leverantörsländer på kärnenergiområdet uppställer som villkor för samarbete och leveranser att det har slutits ett statsfördrag med mottagarlandet där det avtalas närmare om att bestämmelserna i internationella konventioner och olika internationella rekommendationer ska följas i de bilaterala relationerna. Finland är avtalspart i alla sådana internationella konventioner på kärnenergiområdet som är väsentliga ur Finlands synvinkel.

Finland har ingått bilaterala samarbetsavtal inom kärnenergiområdet med bl.a. Ryssland, Sverige, Frankrike, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Ukraina, Saudiarabien och Korea.

Ytterligare information: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi