Livslång handledning

Livslång handledning (LIV) avser informations-, rådgivnings- och handledningstjänster med hjälp av vilka personer i alla åldrar kan identifiera sin kompetens och sitt intresse samt fundera på hur deras kompetens kan utvecklas och vilka möjligheter de har i arbetslivet. Genom tjänsterna får individerna stöd för att göra upp planer och fatta beslut som gäller utbildning, karriär, fritid och den egna utkomsten samt för att ställa upp mål.

Genom handledningen kan man påverka sådant förvärvande av kompetens som är viktigt med tanke på sysselsättningen, smidiga övergångar samt uppbyggnaden av träffsäkra och meningsfulla utbildnings- och arbetskarriärer. Utöver de direkta ekonomiska fördelarna kan handledningen påverka bland annat tillgången på kompetent arbetskraft, matchningen, ett bättre arbetsliv samt näringslivets och samhällets förmåga till förnyelse.

I Finland erbjuds tjänster för livslång handledning av aktörerna inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Till exempel skolor, läroanstalter, sysselsättningstjänster, Navigatorerna för unga samt handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare är viktiga tjänsteleverantörer för såväl unga som vuxna. Även organisationer och fackförbund erbjuder sina medlemmar rådgivning och handledning.

Arbets- och näringsministeriet samordnar och utvecklar helheten livslång handledning i Finland tillsammans med andra aktörer. Genom samordning och samarbete upprätthåller man en helhetsbild av tillgången till handledning samt av kvaliteten och utvecklingsobjekten, styr utvecklingsfinansieringen och utvecklingsverksamheten samt delar god praxis och resultaten av utvecklingsarbetet. På så sätt förbättras också styrningens verkningsfullhet.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för ordnandet av sysselsättningstjänsterna tills de överförs till kommunerna vid ingången av 2025. Även efter reformen ansvarar arbets- och näringsministeriet i samarbete med kommunerna för att servicesystemet för skötseln av sysselsättningen fungerar i hela landet, såsom styrningen av servicesystemet och utvärderingen av hur helheten fungerar.

Forumet för livslång handledning (LIV) och dess strategi

På riksnivå samordnas och utvecklas den livslånga styrningen av LIV-forumet, som tillsattes 2020. Ordförande för forumet är arbets- och näringsministeriet och utbildnings- och kulturministeriet. I LIV-forumet finns en bred representation av aktörer inom utbildnings-, arbetslivs- och ungdomssektorn samt experter på socialservice.

LIV-forumet har utarbetat en strategi för livslång handledning för 2020–2028. Dess mål är att främja individernas egna förutsättningar att fatta utbildnings- och karriärbeslut samt att säkerställa det stöd som behövs för dem med hjälp av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster via flera kanaler. Strategin presenterar mål för utvecklandet av handledningen samt åtgärdsrekommendationer. LIV-forumet följer regelbundet upp hur strategin genomförs.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utvecklar den livslånga handledningen regionalt

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för det regionala utvecklandet av den livslånga handledningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de omfattande regionala samarbetsgrupper som samordnas av dem främjar tillgången till och kvaliteten på handledningstjänster genom nätverkssamarbete.

Ytterligare information:
Teea Oja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7161, [email protected]