Myndigheternas administrativa samarbete på den inre marknaden

Gränsöverskridande myndighetssamarbete och IMI-systemet

En välfungerande inre marknad förutsätter i många situationer samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter. Förtroende mellan nationella myndigheter behövs i synnerhet i situationer där man under vissa förutsättningar måste erkänna de nationella reglerna i andra medlemsstater, eller om myndigheterna har olika uppfattningar om hur den gemensamma lagstiftningen ska tolkas.

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI, Internal Market Information) är ett e-verktyg som inrättades för att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter i medlemsstaterna, tillsynen och samarbetet vid tillämpningen av inremarknadslagstiftningen.

IMI-systemet är en skyddad webbapplikation med hjälp av vilken myndigheterna snabbt och lätt kan vara i kontakt med myndigheter i ett annat land. IMI-systemet används redan inom flera områden av inremarknadslagstiftningen.

Administrativ kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet

Samarbetet mellan tillståndsmyndigheterna i olika länder har intensifierats i och med EU:s tjänstedirektiv. Med hjälp av direktivet underlättas grundandet av företag och bedrivandet av verksamhet i ett annat EU-land.

I Finland är Konkurrens- och Konsumentverket den administrativa kontaktpunkt som förutsätts i tjänstedirektivet. Utöver myndighetssamarbete ingår i dess uppgifter bland annat administrering av varningsmekanismen för tjänster samt rådgivning till mottagarna av tjänster.

Ytterligare upplysningar

niina.etelavuori(at)gov.fi