Tillstånd till rymdverksamhet

När behövs det tillstånd till rymdverksamhet?

Rymdverksamhet får bedrivas endast om arbets- och näringsministeriet på förhand har beviljat tillstånd till verksamheten. Med rymdverksamhet avses utsändande av ett rymdföremål i rymden, opererande av ett rymdföremål och annat bestämmande inflytande över det i rymden samt ett rymdföremåls återbördande och återvändande till jorden. Även anskaffning av utsändning eller opererande av ett rymdföremål från en utomstående tjänsteleverantör är tillståndspliktig rymdverksamhet. Rymdföremål är till exempel satelliter, sonder och bärraketer.

Bestämmelser och tillståndsplikt för rymdverksamhet finns i lagen om rymdverksamhet (63/2018) och i arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet.

En skriftlig, fritt formulerad ansökan om tillstånd till rymdverksamhet lämnas in till arbets- och näringsministeriet senast sex månader före den planerade uppsändningen eller tre månader före anskaffningen av ett rymdföremål i en omloppsbana. Hos ministeriet ska också sökas tillstånd till överföring av rymdverksamheten på en annan verksamhetsutövare tre (3) månader före den planerade överföringen av rymdverksamheten. 

Arbets- och näringsministeriet rekommenderar att den sökande kontaktar ministeriet i god tid innan tidsfristen löper ut. På det sättet kan det redan före inlämnandet av ansökan bedömas om det över huvud taget behöver sökas tillstånd till den planerade verksamheten och säkerställas att alla uppgifter som behövs för tillståndsprövningen lämnas i tillståndsansökan.

Verksamhetsutövaren ska i tillståndsansökan lämna en med tanke på tillståndsprövningen nödvändig och tillförlitlig redogörelse. Tillståndsansökan kan kompletteras under tillståndsprövningen. Arbets- och näringsministeriet kan också begära redogörelser som behövs för tillståndsprövningen. Efter att ansökan kommit in till ministeriet ger ministeriet en uppskattad handläggningstid för ansökan.

Beviljande av tillstånd till rymdverksamhet och tillståndets giltighetstid

Tillstånd till rymdverksamhet kan beviljas, om rymdverksamheten uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i lagen om rymdverksamhet och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Ett tillstånd till rymdverksamhet får förenas med sådana villkor som behövs med tanke på säkert bedrivande och övervakning av rymdverksamheten.

Av den sökande tas det ut en tillståndsavgift för handläggningen av tillståndet. Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer (615/2023) trädde i kraft den 1 april 2023 och gäller till den 31 mars 2025. Avgiften för handläggningen av tillstånd till rymdverksamhet är 7 000 euro från och med den 1 april 2023.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi  
Simo Lehtinen - simo.lehtinen(at)gov.fi