Elektrifieringsstöd 


En del av den höjning av elpriset som utsläppshandeln föranleder ersätts inom begränsade industribranscher genom ett elektrifieringsstöd. Bestämmelser om stödsystemet finns i lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (493/2022). Beviljande av stöd är möjligt enligt utsläppshandelsdirektivet. Stödet sporrar till allt effektivare klimatneutral produktion och till elektrifiering av energiintensiva företag och beaktar kostnadskonkurrenskraften.
 
Stödsystemet är tidsbundet och det kan beviljas för perioden 2022–2026. Energimyndigheten är stödmyndighet.
 
Vilka sektorer som kan beviljas stöd och på vilka grunder bestäms utifrån riktlinjerna för statligt stöd till utsläppshandeln (2020/C 317/04), där kommissionen har fastställt på vilka villkor de extra kostnader i elpriset som utsläppshandeln medför kan ersättas nationellt. Aktörer inom skogs-, metall- och kemi-industrin omfattas av stödet. 

På nationell nivå förutsätts att stödmottagarna ska använda minst 50 procent av det stöd som de får till utvecklingsåtgärder som syftar till att minska växthusgasutsläppen, förbättra energieffektiviteten, öka förbrukningen av förnybar energi i energiförbrukningen eller främja elektrifieringen. Stödanvändningsvillkoret är ett nationellt tillägg till de villkor som anges i riktlinjerna för statligt stöd till utsläppshandeln.

I Finland beviljades 2017–2021 kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader som baserar sig på riktlinjerna för statligt stöd inom utsläppshandeln (2012/C 158/04).

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)gov.fi