Turismen ökar och genomgår förnyelse

Finlands turistnäring har under de senaste åren vuxit och internationaliserats snabbare än andra branscher. Den har blivit en nationellt betydelsefull exportbransch och sysselsättare. Intäkterna från turismen har i flera år överstigit 14 miljarder euro och det är möjligt att de ökar till 20 miljarder euro före år 2025.  

Utvecklingen av Finlands turism styrs av Vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025 ”Tillsamman blir det mer”.  Målet är att Finland år 2025 är Nordeuropas främsta turistmål.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för prioriteringarna inom turistpolitiken och utvecklar turismen tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. Visit Finland ansvarar för det internationella främjandet av Finlands turism.

Offentligt stöd riktas i synnerhet till turismföretag som är tillväxtorienterade, har bildat nätverk och internationaliseras. Finansiering riktas också till helheter som förbättrar turismföretagens verksamhetsförutsättningar, såsom trafikförbindelser, åtgärder som främjar energieffektivitet samt underhåll av nationalparker och rutter.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä sanna.kyyra(at)tem.fi