Begreppet statligt stöd

Begreppet statligt stöd enligt EU:s regler om statligt stöd grundar sig på artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ”Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är det stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”.

EU:s regler om statligt stöd tillämpas alltså när alla kriterier för statligt stöd uppfylls: Offentliga medel kanaliseras till företag, dvs. till ekonomisk verksamhet, det är fråga om en selektiv ekonomisk förmån, åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

I tillkännagivandet från Europeiska kommissionen år 2016 om begreppet statligt stöd (Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT 2016/C 262/01) skapas klarhet i definitionen på statligt stöd utgående från EU-domstolens praxis och kommissionens beslutspraxis.

Syftet med tillkännagivandet är att tillföra myndigheterna i medlemsstaterna rättssäkerhet i fråga om de fall där EU:s regler om statligt stöd äger tillämpning och när de inte äger tillämpning. Den primära grunden för tolkningen av begreppet statligt stöd utgörs av EU-domstolens rättspraxis, och domstolens tolkning begränsas inte genom tillkännagivandet. I tillkännagivandet skapas klarhet i samtliga kriterier för statligt stöd: begreppen företag och ekonomisk verksamhet, åtgärdernas samband med staten och användningen av statliga medel, ekonomisk fördel, selektiv förmån, snedvridning av konkurrensen och inverkan på handeln mellan medlemsstaterna.

Tillkännagivandet innehåller nya anvisningar särskilt om de offentliga investeringarnas och infrastrukturfinansieringens förhållande till EU:s regler om statligt stöd. Finansieringen av byggandet av infrastruktur omfattas av reglerna om statligt stöd, om den infrastruktur som byggs inte konkurrerar med andra motsvarande infrastrukturprojekt. Av denna anledning tillämpas reglerna om statligt stöd i regel inte på finansieringen av byggandet av vägar och järnvägar samt på byggandet av vatten- och avfallsvatteninfrastruktur. Operatörer och användare av infrastrukturen beviljas å sin sida inte något statligt stöd, om marknadspris tas ut för användning av infrastrukturen.

Verksamheten ska ha gränsöverskridande effekter

I tillkännagivandet framhävs allmänt att EU:s regler om statligt stöd berör sådan verksamhet som har gränsöverskridande effekter. Exempelvis utgör skapandet av rent lokala tjänster eller byggandet av lokal infrastruktur inte nödvändigtvis statligt stöd i EU-rättens bemärkelse, om det sannolikt att stödet inte lockar kunder från andra medlemsstater eller om stödet som endast har högst en marginell effekt på investeringarna mellan medlemsstaterna.

I tillkännagivandet klargörs hur reglerna om statligt stöd tillämpas på skatteåtgärder. Tillkännagivandet ersatte meddelandet om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag (EGT 98/C 384/03). I sitt tillkännagivande drar kommissionen dessutom upp riktlinjer för bl.a. när det gäller förhållandet mellan förfarandena vid offentlig upphandling och EU:s regler om statligt stöd. Om myndigheten genomför anbudsförfarandet i enlighet med bestämmelserna om offentlig upphandling, inbegriper arrangemanget i regel inte något statligt stöd. Undantag utgörs bl.a. av sådana fall där anbudsförfarandet inte har genomförts på ett tillräckligt öppet och icke diskriminerande sätt (direkt upphandling enligt upphandlingslagen). Om endast en aktör lämnar anbud vid anbudsförfarandet, kan åtgärden inbegripa statligt stöd och särskild uppmärksamhet bör fästas vid överensstämmelsen med marknaden.

I tillkännagivandet presenteras flera bedömningsmetoder som kan tillämpas vid bedömningen av myndighetsåtgärdernas överensstämmelse med marknaden i olika situationer. Tillkännagivandet om begreppet statligt stöd ersätter i detta fall kommissionens tidigare meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT 97/c 209/3). Kommissionens meddelanden om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (EGT 2008/C 155/02) och om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (EGT 2008/C 14/02) är fortfarande i kraft.

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd

Ytterligare upplysningar: sana.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi