Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet

Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte behandla arbetstagare ojämlikt på grund av

 • ålder
 • ursprung
 • nationalitet
 • språk
 • religion, övertygelse, åsikt
 • politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet
 • familjeförhållanden
 • hälsotillstånd, funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • kön
 • någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen).

Även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att arbeta samt instruktioner eller befallningar att diskriminera är förbjudna. Dessutom är det förbjudet att missgynna personer som vidtar eller deltar i åtgärder för att trygga likabehandling eller att behandla sådana personer så att de drabbas av negativa följder (s.k. förbud mot repressalier).

Bestämmelser om skyldigheten att behandla arbetstagare jämlikt finns dessutom i arbetsavtalslagen. Sådan diskriminering i arbetslivet i samband med platsannonsering, val av arbetstagare och under anställningsförhållandet som uppfyller rekvisitet enligt strafflagen är straffbar.

Publikationer

Uppföljning av arbetsdiskriminering i Finland, 2014 (referat)

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)tem.fi