Reformen av gruvlagen 2020-2021

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Lagreformen grundar sig på regeringsprogrammet. I samband med reformen hörs berörda grupper och lagberedningen görs utifrån forskningsrön. För att stödja tjänstemanberedningen har det tillsatts en arbetsgrupp. Lagberedningen stöds också av den utredning om hur gruvlagen fungerar som gjorts av JD Pekka Vihervuori och som färdigställdes 2019, ”Bedömning av hur lagstiftningen om gruvdrift fungerar”.

Riksdagens skrivelse (EK40/2020 vp) på medborgarinitiativet Gruvlagen Nu kommer att beaktas i lagstiftningsprojektet.

Förhandlingar om ärendet förs enligt sametingslagen (974/1995).

Intressentgrupper kan påverka beredningen i flera skeden

Arbetsgruppen som tillsatts består av följande 18 aktörer: arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Sametinget, landskapen, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Geologiska forskningscentralen, Renbeteslagsföreningen, Finlands Kommunförbund rf, Gruvindustri rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Det utkast till regeringsproposition som ministeriet berett sänds på remiss hösten 2021. Efter remissbehandlingen görs behövliga ändringar i propositionsutkastet, varefter det lämnas till riksdagen i form av en regeringsproposition i december 2021.

Arbetsgruppen följer också framskridandet av andra lagstiftningsprojekt som hänför sig till lagstiftningen om gruvdrift.

Frågor och svar

Mer information:
avdelningschef Ilona Lundström - ilona.lundstrom(at)tem.fi
gruvöverinspektör Riikka Aaltonen - riikka.aaltonen(at)tem.fi
regeringsråd Tuula Manelius - tuula.manelius(at)tem.fi