Reformen av gruvlagen 2020-2022

Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Lagreformen grundar sig på regeringsprogrammet. I samband med reformen hörs berörda grupper och lagberedningen görs utifrån forskningsrön. För att stödja tjänstemanberedningen har det tillsatts en arbetsgrupp. Lagberedningen stöds också av den utredning om hur gruvlagen fungerar som gjorts av JD Pekka Vihervuori och som färdigställdes 2019, ”Bedömning av hur lagstiftningen om gruvdrift fungerar”.

Riksdagen har den 20 oktober 2020 lämnat en skrivelse (RSk 40/2020 rd) om medborgarinitiativet Gruvlagen Nu (MI 7/2019).

Riksdagen förutsätter att regeringen i revideringen av gruvlagstiftningen beaktar synpunkterna i ekonomiutskottets betänkande om initiativet (utskottets betänkande EkUB 7/2020 rd─MI 7/2019).

I betänkandet anser utskottet att det är motiverat att undersöka införandet av en intressejämförelse i samband med revideringen av gruvlagen. Frågan utreds som en del av statsrådets forsknings- och utvecklingsprojekt (på finska). Efter det bedöms behovet av lagstiftningsändringar till följd av detta och behövliga ändringar görs i utkastet till regeringsproposition. Därefter lämnas regeringens proposition till riksdagen.

Förhandlingar om ärendet förs enligt sametingslagen (974/1995).

Intressentgrupper kan påverka beredningen i flera skeden

Arbetsgruppen som tillsatts består av följande 18 aktörer: arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Sametinget, landskapen, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Geologiska forskningscentralen, Renbeteslagsföreningen, Finlands Kommunförbund rf, Gruvindustri rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Remissbehandlingen av regeringspropositionen avslutades 12.4.2022. Målet är att lämna en proposition till riksdagen under hösten 2022.

Arbetsgruppen följer också framskridandet av andra lagstiftningsprojekt som hänför sig till lagstiftningen om gruvdrift.

Frågor och svar

Mer information:
avdelningschef Ilona Lundström - ilona.lundstrom(at)gov.fi
specialsakkunnig Teo Kangaspunta - teo.kangaspunta(at)gov.fi
regeringsråd Tuula Manelius - tuula.manelius(at)gov.fi