Färdplaner för koldioxidsnålhet

Finlands mål är att vara klimatneutralt år 2035 och klimatnegativt kort därefter. De sektorspecifika färdplanerna för koldioxidsnålhet är ett sätt att få en bättre uppfattning om skalan på, kostnaderna för och förutsättningarna för de åtgärder som krävs för klimatneutralitet, samt att öka medvetenheten om de möjligheter som klimatneutralitetsmålet skapar.

Färdplanerna för koldioxidsnålhet beskriver olika sektorers väg mot koldioxidsnålhet. Ett genomförande som utgår från sektorer gör det lättare att säkerställa att färdplanerna är sådana som företagen inom branschen kan ta till sig och genuint förbinda sig till. Färdplanerna för koldioxidsnålhet ger statsförvaltningen uppskattningar om den förväntade utvecklingen inom sektorerna, och stöder den politiska beredningen. Uppskattningarna kan exempelvis omfatta utvecklingen av växthusgasutsläpp och energiförbrukning samt tidtabeller för ibruktagande av ny teknik. Uppskattningarna ska användas i ministeriernas beredning av olika strategier och den politiska miljön. 

I den förra regeringens regeringsprogram fastslogs att man skulle utarbeta sektorspecifika färdplaner för koldioxidsnålhet i samarbete med aktörer inom branschen. 13 sektorer utarbetade färdplaner för koldioxidsnålhet under arbets- och näringsministeriets samordning. Färdplanerna blev färdiga sommaren 2020. Sektorerna ansvarade självständigt för beredningen och genomförandet av sina färdplaner, eftersom beredningen baserade sig på principen att respektive sektor känner sitt eget område bäst. 

En sammanfattning av färdplanerna för koldioxidsnålhet från 2020 publicerades. (På finska)

Uppdatering av färdplanerna

Enligt Petteri Orpos regeringsprogram ska färdplanerna för koldioxidsnålhet uppdateras. Målet med uppdateringen av sektorernas färdplaner för koldioxidsnålhet är att upprätthålla lägesbilden och uppskattningarna om vilka åtgärder som behövs för att uppnå Finlands mål och skyldigheter gällande utsläppsminskningar. Genom färdplanerna kan sektorerna föra fram sina synpunkter på sektorns utmaningar och utveckling i ljuset av de senaste årens förändringar. Färdplanerna används i synnerhet i beredningen av energi- och klimatstrategin samt den industripolitiska strategin.

Läs mer om uppdatering av färdplanerna för koldioxidsnålhet

Kontaktuppgifter

Industriråd Juhani Tirkkonen (Arbetet med färdplanerna som helhet, färdplanerna som en del av beredningen av klimat- och energipolitiken), juhani.tirkkonen(a)gov.fi
Specialsakkunnig Saana Takamäki (Samordning av arbetet med färdplanerna), saana.takamaki(a)gov.fi
Industriråd Antti Valle (Innovations- och företagsfinansiering, färdplanerna som en del av beredningen av den industripolitiska strategin), antti.valle(a)gov.fi
Kommunikationsexpert Mauri Vieru (Kommunikation), mauri.vieru(a)gov.fi