Färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle 2035

vägkartsprojektets bild och hashtag tiekartat

Regeringen agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Enligt regeringsprogrammet kommer det i samarbete med branschaktörer att utarbetas sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle.

Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle förutsätter en enorm förändring. Avsikten är att med hjälp av färdplanerna få en exaktare uppfattning om hur omfattande åtgärder som behövs och vad priset för dessa är. Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle innebär samtidigt en stor möjlighet för Finland, eftersom motsvarande lösningar också behövs i andra länder.

Arbets - och näringsministeriet publicerade 22.10.2020 en rapport som sammanfattar de huvudsakliga resultaten av sektorernas färdplaner. Rapporten innehåller också sammandrag av de publicerade färdplanerna, projektets centrala slutsatser, en beskrivning av arbetsprocessen samt bedömningar av det fortsatta arbetet och av hur inlämnandet av färdplaner utnyttjas i Finlands klimat - och energiarbete mot koldioxidsnålhet.

Sammanfattning av sektorernas kartor över koldioxidsnåla vägar (ANM: s publikationer 52/2020). Rapporten har publicerats på engelska 15.2.2021.

Kontaktuppgifter

Färdplanerna utarbetas i samarbete med flera aktörer såväl inom ministerierna som inom respektive sektor i övrigt. Ministeriernas kontaktpersoner nämns nedan, medan kontaktpersonerna för olika sektorer nämns på temasidorna Stora industrisektorer och Andra sektorer.

Industrin och samordning av helheten

  • Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet (det övergripande arbetet med att ta fram färdplaner, färdplanerna som en del av beredningen av klimat- och energipolitiken),  juhani.tirkkonen(at)gov.fi
  • Jyrki Alkio, projektchef, arbets- och näringsministeriet (FoUI-finansiering, främjande av export och internationell tillväxt, kommunikation), jyrki.alkio(at)gov.fi
  • Mauri Vieru, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet (kommunikation), mauri.vieru(at)gov.fi

Byggande: Teppo Lehtinen, byggnadsråd, miljöministeriet, teppo.lehtinen(at)gov.fi

Transport: Päivi Antikainen, kommunikationsråd, och Saara Jääskeläinen, trafikråd, kommunikationsministeriet saara.jaaskelainen(at)gov.fi

Jord- och skogsbruk: Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet hanna.mattila(at)gov.fi