Användningen av kärnenergi ska vara säker

Användningen av kärnenergi ska vara säker och får ej orsaka skada på människor, miljö eller egendom. Denna princip, som är central för användningen av kärnenergi, har skrivits in i kärnenergilagen (990/1987) och den tillämpas på all användning av kärnenergi i Finland.

Elproduktionen i ett kärnkraftverk baserar sig på en kedjereaktion som upprätthåller sig själv. Den viktigaste uppgiften för kärnsäkerhetstillsynen är att se till att denna kedjereaktion hålls under kontroll och att förhindra de skadliga effekterna av strålningen från de radioaktiva ämnen som uppkommer i samband med kedjereaktionen. Säkerheten måste naturligtvis säkerställas även i de olika faserna av hanteringen, transporten och användningen av kärnbränslet och vid kärnavfallshanteringen.

För tillsynen över kärnsäkerheten i Finland svarar Strålsäkerhetscentralen (STUK), som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Utvecklandet av principer för kärnsäkerheten och de metoder som behövs för genomförandet av dem grundar sig i hög grad på ett omfattande internationellt samarbete. Detta intensiva samarbete fick sin början redan i medlet av 1900-talet. I synnerhet Internationella atomenergiorganet (IAEA), som hör till FN-familjen, och OECD:s kärnenergiorganisation (NEA) har en viktig roll i detta samarbete.

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi