Arbetskraftsinvandring och integration

Arbetskraftsinvandring är ett sätt att främja tillgången på kompetent arbetskraft och företagens tillväxt och internationalisering samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Genom integrationspolitik svarar man på behoven hos människor som flyttat till Finland av olika orsaker samt behoven i ett samhälle som blir mångsidigare. Invandrarbefolkningens behov beaktas när alla offentliga tjänster ordnas samt i separata integrationsfrämjande åtgärder och tjänster. 

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för utvecklingen av politiken, lagstiftningen och förvaltningen i fråga om invandring av arbetstagare, företagare, studerande, forskare och praktikanter. Ministeriet ansvarar också för den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen och prognostiseringen av integrationspolitiken och integrationslagstiftningen samt integrationstjänsterna.