Energimärkning av produkter

Syftet med energimärkningen är att erbjuda konsumenter information så att de kan välja energieffektiva produkter. Ett energimärke ska fästas på de produkter om vilka EU har utfärdat en produktgruppsspecifik rättsakt om energimärkning.

Energimärkningen anger produktens energiförbrukning under användningstiden på skalan A−G. Inom vissa produktgrupper används fortfarande den gamla skalan, som också innehåller bättre klas-ser än klass A, nämligen A+, A++ och A+++. Energimärket är mångspråkigt och ett likadant märke används i alla EU-länder. I reklam för produkter som omfattas av bestämmelserna om energimärkning ska även produktens energieffektivitetsklass uppges i samband med produktens pris- och energiuppgifter.

Bestämmelser om ramarna för energimärkningen har på EU-nivå utfärdats i energimärkningsförord-ningen och på nationell nivå i ekodesignlagen. Kraven i dessa avseende energimärkning omfattar endast sådana produktgrupper för vilka det inom EU finns en bindande produktgruppsspecifik rättsakt om energimärkning. De produktgruppspecifika kraven är i kraft som sådana i alla medlemsstater.
 

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi