Energimärkning av produkter

Syftet med energimärkningen är att erbjuda konsumenter information för att de kan välja energieffektiva produkter om de så vill. Ett energimärke ska fästas på de produkter om vilka EU har utfärdat en produktgruppsspecifik energimärkningsbestämmelse.

Energimärkningen anger produktens energiförbrukning under användningstiden på skalan A−G. I vissa fall används också bättre energieffektivitetsklasser än klass A, nämligen klasserna A+, A++ och A+++. Energimärket är mångspråkigt och märken som ser likadana ut används i alla EU-länder. I samband med reklamen för produkter som omfattas av bestämmelserna om energimärkning ska också produktens energieffektivitetsklass uppges i anslutning till produktens pris- och energiuppgifter.     

Kraven uppställs genom produktgruppsvisa rättsakter

Bestämmelser om ramarna för energimärkningen har på EU-nivån utfärdats i energimärkningsförordningen och på den nationella nivån i ekodesignlagen. Deras krav avseende energimärkning omfattar endast sådana produktgrupper för vilka det inom EU finns en bindande produktgruppsspecifik rättsakt om energimärkning. De produktgruppspecifika kraven är i kraft som sådana i alla medlemsstater.

Produktgruppspecifika krav har uppställts för flera produktgrupper från kylskåp till tv-apparater. Mer information om de produktgrupper som omfattas av bestämmelserna finns på webbplatsen ekosuunnittelu.info.

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi