Företag och mänskliga rättigheter

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter godkändes år 2011. Principerna bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad. Tanken är att varje stat verkställer principerna inom sitt eget verksamhetsområde. I Finland godkände regeringen den nationella genomförandeplanen för principerna den 17 september 2014. Enligt genomförandeplanen har det i Finland:

 • gjorts en utredning om finsk lagstiftning, internationell företagsverksamhet och mänskliga rättigheter;
 • gjorts en utredning om beaktande av de sociala aspekterna vid offentlig upphandling;
 • i samband med uppbyggande av dialog upprättats en samsyn inom dagligvaruhandel, frivilligorganisationer och myndigheter om fullföljande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i upphandlingskedjorna inom dagligvaruhandeln.
 • with regard to building a dialogue, Human rights impacts of own operations: insights for due diligence is published. The purpose of the document is to raise awareness about human rights issues related to occupational health and safety, discrimination at work, forced labour, adequate wage, excessive working hours, land rights and the freedom of association in countries in which human rights legislation or its enforcement is insufficient.
 • i samband med resor för att främja export utarbetats landsspecifika promemorior över samhällsansvarets situation. Promemoriorna är tillgängliga på Finnpartnerships webbplats;
 • sammanställts stödformer som är avsedda för företag för att utveckla deras samhällsansvar;
 • erbjudits information och utbildning om företag och mänskliga rättigheter till företag;
 • erbjudits utbildning om samhällsansvar samt om företag och mänskliga rättigheter i en webbinlärningsmiljö för tjänstemän
 • för de olistade företag som majoritetsägs eller helt och hållet ägs av staten fastställts en skyldighet att rapportera om samhällsansvar, vilket även omfattar de mänskliga rättigheterna. Sammanställningen av företagsrapporterna finns i ägarstyrningens årsberättelser.
 • publicerades en uppdaterad Handledning till socialt ansvarsfull upphandling.
 • publicerades en handledning till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och hur den nationella förbindelseorganen i Finland fungerar.

Genomförande av åtgärdsprogrammet fortsätter i statsrådet.

Mer information: Laura Pätsi