Tillvaratagande av Terrafames uran


Statsrådet beviljade i februari 2020 Terrafame Ab tillstånd för sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i kärnenergilagen. Tillståndet ger bolaget rätt att utvinna uran ur malmen i Sotkamogruvan. Terrafame lämnade in sin ansökan om tillstånd till statsrådet i oktober 2017.

I sitt beslut anser statsrådet att projektet är förenligt med samhällets helhetsintresse och att det uppfyller kraven på kärn- och strålsäkerhet. Innan anläggningen för uranutvinning kan tas i drift behövs ännu ett tillstånd till uppstart av Strålsäkerhetscentralen. Vid utvärderingen av tillståndet beaktades även gruvlagstiftningens krav. Terrafames gruvhelhet är en mångmetallproduktionsanläggning och tillvaratagningen av uran bifogas till en del av helheten.

Beslutet finns elektroniskt här endast på finska.
Andra utlåtanden och åsikter finns på finska sidor

Ytterligare upplysningar: eriika.melkas(at)gov.fi