Målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2021–2027

Interreg-programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) stöder gränsöver-skridande samarbete mellan stater och regioner, i huvudsak mellan medlemsstaterna i EU.  För ETS-målet har för perioden 2021–2027 anvisats cirka 9 miljarder euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden, dvs. cirka 4 procent strukturfondsmedel.  

Under perioden 2021–2027 deltar Finland i åtta Interreg-program:

  • programmen Aurora och Central Baltic för gränsöverskridande samarbete vid våra nordliga, västliga och sydliga gränser,
  • de regionalt mer omfattande programmen Baltic Sea Region och Northern Periphery and Arctic för mellanstatligt samarbete, och 
  • det EU-omfattande projektet Interreg Europe för regionernas samarbete och programmet URBACT IV som stöder städernas samarbete.

Dessutom deltar Finland tillsammans med övriga EU-länder i programmet INTERACT IV, som stöder Interreg-programmen, och i forskningsprogrammet ESPON 2030.

Under perioden 2021–2027 deltar Finland inte i EU:s Interreg NEXT-program för samarbete över de yttre gränserna.   
 

INTERREG-program

Ovannämnda Interreg-program har följande verksamhetspolitiska mål som fokus:

  • Ett smartare Europa, som eftersträvas genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd för små och mellanstora företag,
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa, som genomför Parisavtalet och investerar i energi-omställning, förnybara energikällor och klimatarbete,
  • Ett mer socialt Europa, som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens och social inkludering.

Genom programmen stöds dessutom ett särskilt Interreg-mål (ISO1) som gäller främjande av samarbetsförvaltning.

Den totala ERUF-finansieringen för ovannämnda Interreg-program är cirka 1,1 miljarder euro. Finansieringen är inte kvoterad mellan de länder som deltar i programmen. Finansie-ringen till Finland är således beroende av att finländska aktörer deltar i de samprojekt som finansieras.
Varje program har sin egen förvaltande myndighet som med undantag av programmet Cen-tral Baltic är belägna i andra länder än Finland.

Arbets- och näringsministeriet är den nationella ansvariga myndigheten för Interreg-programmen. Ministeriet är representerat i övervakningskommittéerna för alla program, och det informerar om programmen och om genomförandet av dem i Finland.

Mer information om Interreg-programmen finns på webbplatsen rakennerahastot.fi och på programmens egna webbplatser:

Webbplats för programmet Interreg Aurora 
Webbplats för programmet Interreg Central Baltic  
Webbplats för programmet Interreg Baltic Sea Region  
Webbplats för programmet Interreg Northern Periphery and Arctic 
Webbplats för programmet Interreg Europe
Webbplats för programmet Interact

Ytterligare upplysningar: petri.haapalainen(at)gov.fi

 

Programmet URBACT IV

Målet med URBACT-programmet är att via nätverk för utbyte av erfarenheter samla in och sprida goda erfarenheter av stadsutveckling, öka utbytet av lärdomar mellan städerna och stärka städernas utvecklingskompetens. Programmet URBACT IV är ett verktyg för städer att delta i att bilda nätverk och utbyta erfarenheter kring olika teman som hänför sig till integrerad stadsutveckling tillsammans med andra europeiska städer.

I programmet deltar utöver EU-medlemsstaterna även partnerländerna Norge och Schweiz. Under perioden 2021–2027 är det dessutom möjligt för fem länder som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutning till EU (IPA) att delta i programmet (Albanien, Nordmake-donien, Serbien, Montenegro och Turkiet).

Målen för programmet URBACT IV är att: 

  • Stärka europeiska städers utvecklingskompetens med hjälp av internationella nät-verk.
  • Stöda städernas utvecklingskompetens och -förmåga med verktyg på programnivå.
  • Säkerställa att den kunskap och praxis som uppkommer inom URBACT är lättillgänglig och förmedlas till städernas utvecklare, i synnerhet via det europeiska stadsinitiativet och EU-agendan för städer.

Som nationell kontaktpunkt (NUP) för programmet URBACT fungerar centret för regional- och kommunalforskning Spatia vid Östra Finlands universitet. Centret informerar om programmets utlysningar och andra aktuella frågor. 

Programmets webbplats finns på urbact.eu och finskspråkiga webbplats (NUP) på ur-bact.eu/suomi

Mer information: Olli Voutilainen, olli.voutilainen(at)gov.fi

Programmet ESPON 2030

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) är ett forskningsprogram vars syfte är att förbättra kunskapsbasen för regionplaneringen och reg-ionutvecklingen och att stödja EU-ländernas samarbete inom nämnda områden. I programmet deltar samtliga EU-medlemsländer samt partnerländerna Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Programmet genomförs med hjälp av projekt i vilka forskningsinstitut från olika håll av Europa deltar. Forskningen består till största delen av tillämpad forskning där tyngdpunkten ligger på den europeiska regionutvecklingen och regionplaneringen, regionstrukturen, utvecklingsutsikterna och politikens effekter. Genomförarna av projekten väljs utifrån öppna anbudsförfaranden. 

Utöver tillämpad forskning görs också riktade analyser som baserar sig på behoven hos dem som använder informationen. Teman kan föreslås av lokala, regionala eller riksomfattande aktörer från hela programområdet. 
ESPON 2030 är ett av strukturfondsprogrammen inom Europas territoriella samarbete. Programmet producerar data som ska stödja beslutsfattandet på både EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. ESPON-program har genomförts sedan början av 2000-talet.

Nätverket av nationella kontaktpunkter (ECP, Espon Contact Point) spelar en central roll i genomförandet av programmet. Finlands miljöcentral är Finlands nationella kontaktpunkt.

Programmets webbplats
Espon Contact Point 

Mer information: Satu Tolonen, satu.tolonen(at)gov.fi