Upphandlingsdirektiven

Europeiska gemenskapernas direktiv om offentlig upphandling baserar sig på de målsättningar som hänför sig till en fungerande inre marknad i EU, t.ex. fri rörlighet för varor och tjänster. Dessa målsättningar anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Offentliga upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde inom EU-området har på basis av direktiven öppnats för konkurrens. Anbudsgivare inom EU-området garanteras i direktiven, oberoende av medborgarskap, icke-diskriminerande och jämlikt bemötande i anbudsgivning för offentlig upphandling.

Det. s.k. klassiska upphandlingsdirektivet 2014/24/EU (Europeiska unionens officiella tidning L 94, s. 65–242)

Det s.k. försörjningsdirektivet 2014/25/EU (Europeiska unionens officiella tidning L 94, s. 243–374)

Direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (Europeiska unionens officiella tidning L 94, s. 1–64)

Rättsmedelsdirektiven

Rättsskyddsbestämmelserna i upphandlingslagstiftningen baserar sig på rättsmedelsdirektiven. Rättsmedelsdirektiven innehåller bestämmelser om vissa minimikrav, som de nationella förfarandena ska uppfylla.

Det s.k. första rättsmedelsdirektivet 89/665/EEG, som har ändrats genom direktiv 92/50/EEG och 2007/66/EG

Det s.k. andra rättsmedelsdirektivet 92/13/EEG, som har ändrats genom direktiv 2006/97/EG och 2007/66/EG

Rättsmedelsdirektiven har ändrats den 20 december 2007 med Rättsskyddsdirektivet 2007/66/EG

Förordningar

Förordningen om standardformulär

Genom förordningen om standardformulär har fastställts EU-blanketter, av vilka blanketterna för meddelanden om upphandling, meddelanden om tilldelning av kontrakt och förhandsmeddelanden ifylls i HILMA (upphandlingsannons, annons i efterhand och förhandsannons) och de övriga på webbplatsen SIMAP.

Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005, som har ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 1150/2009. Standardformulären utökades med ett nytt meddelande om direktupphandling och formulären för meddelanden om tilldelning av kontrakt ändrades på det sätt som förutsätts i rättsskyddsdirektivet 2007/66/EG.

Förordningen om CPV-koder

CPV-koderna (Common Procurement Vocabulary) är ett klassificeringssystem för terminologin vid offentlig upphandling, som har godkänts av Europaparlamentet och rådet genom förordning (EG) nr 2195/2002. De gällande CPV-koderna har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. CPV-koderna innehåller 6000 olika benämningar med 9 siffrors noggrannhet.

WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA)