SMET-arbetsgruppen utövar tillsyn över genomförandet av den inre marknaden

Europeiska kommissionen inrättade år 2020 en arbetsgrupp, det vill säga SMET-arbetsgruppen (Single Market Enforcement Taskforce), mellan medlemsstaterna och kommissionen för att övervaka genomförandet av den inre marknaden. SMET är ett högnivåforum där kommissionen och EU:s medlemsländer arbetar gemensamt.

Arbetsgruppen granskar till exempel hur de nationella lagarna stämmer överens med reglerna för den inre marknaden och granskar eventuell ogrundad överreglering. I gruppen diskuterar Europeiska kommissionen och EU-ländernas myndigheter de största hindren för den inre marknaden.

Avsikten med SMET-gruppen är att främja den inre marknadens funktion bland annat genom att:

  • identifiera och undanröja hinder
  • stärka genomförandet av reglerna för den inre marknaden och
  • komplettera de sektorspecifika arbetsgruppernas åtgärder med ett perspektiv som utgår från den inre marknaden

Arbetsgruppen rapporterar varje år om sitt arbete till EU:s konkurrenskraftsråd och till Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Finlands företrädare i gruppen är den gruppchef för gruppen för företagslagstiftning och den inre marknaden från arbets- och näringsministeriet. SMET-arbetsgruppens arbete bereds av den så kallade Sherpa-gruppen.

Kommissionens webbplats om SMET-gruppen

Mer information: [email protected], [email protected]