Strategi fastslår spjutspetsarna i Finlands rymdverksamhet

Delegationen för rymdärenden godkände år 2013 en nationell strategi för Finlands rymdverksamhet för 2013–2020. Målet är att Finlands rymdverksamhet inom utvalda sektorer ska vara på toppnivå i världen år 2020.

Spetsprojekten i strategin är

  1. Genom rymdapplikationer bemöts de ökande kraven i det arktiska området.
  2. Tjänsternas konkurrenskraft stärks med hjälp av öppen geografisk information.
  3. Nivån på den vetenskapliga forskningen höjs med stöd av ESA:s och EU:s program.
  4. Rymdindustrin svarar på den allt hårdare konkurrensen genom applikationer och specialisering.

Efter att strategin utarbetades har tyngdpunkten i rymdverksamheten flyttats till utnyttjande av nya affärsverksamhetsmöjligheter. På grund av förändringarna inom rymdsektorn har arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet gemensamt tillsatt en arbetsgrupp för uppdatering av den nationella rymdstrategin och de sysselsättningsfrämjande åtgärder som hänför sig till strategin. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till ministrarna i november 2018. Arbetsgruppens rapport innehåller förslag till åtgärder som främjar tillväxten inom rymdsektorn. Åtgärderna är grupperade enligt följande tre teman: förutsättningar för marknadsinträde, internationell påverkan och forskning. Konkreta numeriska mål har satts upp eller beskrivningar av mål i ord har fastställts fram till 2025 för ovan nämnda teman.

Målet är att Finland år 2025 är världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här. 

Delegationen för rymdärenden styr och följer verkställandet av den uppdaterade rymdstrategin.

Den nationella strategin för Finlands rymdverksamhet 2013-2020 - Referat

Ytterligare uppgifter:

Maija Lönnqvist
maija.lonnqvist(at)tem.fi