Rymdstrategin ställer ambitiösa mål för den finländska rymdverksamheten

Finlands nationella rymdstrategi uppdaterades hösten 2018 för att ta i beaktande omvälvningen inom branschen. Så kallad New Space Economy kommer att förändra branschen då utvecklingen av små satelliter och privata uppsändningstjänster möjliggör allt billigare och enklare tillträde till rymden och nya globalt skalbara affärsmodeller. Denna omvälvning kommer att förändra på rymdaktörerna, rollerna och arbetssätten. Nya privata serviceleverantörer kompletterar offentligt finansierade och opererade satellitsystem. Den finländska kompetensen har utvecklats under årtiondenas gång till en internationellt konkurrenskraftig nivå, och den kan utnyttjas i samband med den världsomfattande omvälvningen inom rymdverksamheten.

Målet med rymdstrategin är att Finland år 2025 är världens mest attraktiva och smidiga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här.

Målet understöds av konkreta åtgärder. Åtgärderna är grupperade enligt följande tre teman: förutsättningar för marknadsinträde, internationell påverkan och forskning. Konkreta numeriska mål har satts upp eller beskrivningar av mål i ord har fastställts fram till 2025 för ovan nämnda teman.

Delegationen för rymdärenden styr och följer verkställandet av den nationella rymdstrategin.

Finlands nationella rymdstrategi (på engelska)

Ytterligare uppgifter:

Tero Vihavainen - tero.vihavainen(at)gov.fi 
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi