Prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet beslutar för varje regeringsperiod om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen (regionutvecklingsbeslut). Genom regionutvecklingsbeslutet styrs regionutvecklingen inom de olika förvaltningsområdena och landskapsförbunden och samordningen av åtgärderna. Landskapsförbunden beaktar regionutvecklingsbeslutet i sina egna strategier i samarbete med kommunerna, städerna och andra aktörer.

I början av regeringsperioden bereds regionutvecklingsbeslutet av arbets- och näringsministeriet i samarbete med de övriga ministerierna, landskapsförbunden och andra parter som är centrala med tanke på regionutvecklingen. 

Regionutvecklingsbeslutet innehåller utvecklingsmålen och riktlinjerna för förverkligande av målen inom olika förvaltningsområden. Arbets- och näringsministeriet utarbetar i samarbete med de övriga ministerierna en genomförandeplan som uppdateras under regeringsperioden för precisering av åtgärderna och i planen beskrivs åtgärderna inom de olika förvaltningsområdena närmare.

Beredningen, genomförandet och uppföljningen av regionutvecklingsbeslutet och dess genomförandeplan styrs av delegationen för förnyelse i regionerna.

Regionutvecklingsbeslutet 2024–2027

Genom regionutvecklingsbeslutet Förnyelse och välmående i regionerna som statsrådet godkände den 27 mars 2024 fastställs målen för den politik som baserar sig på regionernas egna starka sidor och en balanserad regionutveckling och som anknyter till regeringsprogrammet. Ett starkt och engagerat Finland har sin grund i olika regioners livskraft och gemensamma framgång, som innebär att regionerna stöder varandra.  

Prioriteringarna i regionutvecklingsbeslutet under Petteri Orpos regering har strukturerats i tre helheter:

  • Hållbar livskraft och investeringar 
  • Välmående befolkning och samhällen 
  • Attraktiv livsmiljö och biologisk mångfald 

Övergripande säkerhet, internationalisering och regional orientering är genomgående aspekter i alla prioriteringar. Förutsättningar för regionutveckling och utveckling av prioriteringarna är regionernas tillgänglighet, sysselsättning och tillgång på arbetskraft samt kompetens och bildning. Utan dessa är det inte möjligt att nå de flesta av målen för prioriteringarna. För varje prioritering har det utarbetats en målbild och målen för denna regeringsperiod. 

Regionutvecklingen är ett förvaltningsövergripande och interaktivt arbete för att stärka olika regioners livskraft. I regionutvecklingsbeslutet betonas betydelsen av ökad växelverkan inom statsrådet, mellan staten och landskapen, inom landskapen, mellan offentliga och privata aktörer samt mellan organisationer och allmänheten. Genom ökad växelverkan främjas effekterna av regionutvecklingen.

Publikation: Förnyelse och välmående i regionerna: Statsrådets regionutvecklingsbeslut 2024–2027

Ytterligare upplysningar: Petra Stenfors, petra.stenfors(at)gov.fi