Prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet godkänner de rikstäckande prioriteringarna i regionutvecklingen (regionutvecklingsbeslut) för sin regeringsperiod. Regionutvecklingsbeslutet innefattar målen på centralförvaltningsnivå, som ministerierna har förbundit sig till och som beaktas i styrningen av respektive förvaltningsområde. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för att samordna hela regionutvecklingen på nationell nivå.

Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023

Genom det regionutvecklingsbeslut som statsrådet godkände den 19 mars 2020 skapas förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar framtid samt tryggas invånarnas välfärd och näringslivets verksamhetsförutsättningar i alla regioner i Finland.
Regionutvecklingen är baserad på fem prioriterade områden där hållbar utveckling och digitalisering är genomgående teman:

1.    En begränsning av klimatförändringen och tryggande av den biologiska mångfalden
2.    En hållbar samhällsstruktur och fungerande förbindelser
3.    Förnyelse i näringslivet och påskyndande av FoUI-verksamheten
4.    Kompetens och bildning som en resurs för regionutvecklingen
5.    En ökning av delaktighet och välfärd samt förebyggande av ojämlikhet

Regionutvecklingen är ett förvaltningsövergripande och interaktivt arbete för att stärka olika regioners livskraft. I regionutvecklingsbeslutet betonas betydelsen av ökad växelverkan inom statsrådet, mellan staten och landskapen, inom landskapen samt mellan offentliga och privata aktörer samt mellan organisationer och allmänheten. Genom ökad växelverkan främjas effekterna av regionutvecklingen.

Regionutvecklingsbeslutet har beretts i samarbete med ministerierna, landskapsförbunden och andra intressentgrupper. För att målen ska nås utarbetar ministerierna tillsammans med landskapsförbunden en genomförandeplan som fastställer stegmärken för åtgärderna inom regionutvecklingen under regeringsperioden. I genomförandeplanen kommer coronavirusepidemins konsekvenser för regionutvecklingen att beaktas. Delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE), vars ordförande är näringsminister, ansvarar för uppföljningen av beslutet.

Publikation: Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023: Hållbar och livskraftiga regioner

Arbets- och näringsministeriet sammankallade en sakkunnigarbetsgrupp med mångsidig, bred och forskningsbaserad erfarenhet av utvecklingen i olika typer av regioner för att stödja och berika beredningsarbetet med externa idéer och synpunkter. Ett arbetsdokument som ska stödja beredningen av regionutvecklingsbeslutet beställdes av arbetsgruppen. Arbetsdokumentet blev färdigt i augusti 2019.

Beredningen av arbetsdokumentet för regionutvecklingen (på finska)

Delta i diskussionen på Twitter under #alke2020. 

Ytterligare upplysningar: Mikko Härkönen, mikko.harkonen(at)gov.fi