Förhållandet mellan onlineplattformar och förtag

Förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer

Genom en ny nationell lag har marknadsdomstolen från och med 12.7.2020 getts behörighet att behandla ärenden som gäller förbudsförfarande enligt EU-förordningen (Europaparlamentets och rådets förord-ning 1150/2019 (EU) om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster) om förhållandet mellan onlineplattformar och företag som drar nytta av dem i sin affärsverksamhet. 

Företagen och de organisationer som företräder dem kan inleda ett förbudsförfarande vid marknadsdomstolen i syfte att avsluta ett förfarande som strider mot förordningen. Marknadsdomstolen kan meddela en leverantör av onlinebaserade förmedlingstjänster, dvs. en onlineplattform eller en sökmotor som är verksam på nätet, ett allmänt förbud att använda ett förfarande som strider mot förordningen. Förbudet får förenas med vite. 

Den nya nationella lagen innebär att ärenden som gäller allmänt förbud mot förfaranden som strider mot förordningen behandlas i marknadsdomstolen. Däremot avgörs enskilda tvister mellan företag även i fortsättningen i de allmänna domstolarna i enlighet med de allmänna processbestämmelserna. I praktiken, om man upplever att ett tillvägagångssätt strider mot förordningen och vill bekräfta det, ansöker den organisation eller det företag som företräder företaget om förbud hos marknadsdomstolen. Om ett företag å sin sida har privata anspråk på grund av något förfarande som strider mot förordningen, behandlas ärendet i tingsrätten.  

Förordningen förbättrar företagens ställning och förebygger oklar praxis vid redovisning av sökresultat

Syftet med EU-förordningen om förhållandet mellan onlineplattformar och företag som drar nytta av dem i sin affärsverksamhet är att öka transparensen i onlineplattformarnas och sökmotorernas verksamhet och ingripa i den praxis som tillämpas i avtalsförhållanden mellan onlineplattformar och företag. I förordningen föreskrivs närmare bland annat om de tidsfrister inom vilka onlineplattformar ska underrätta företaget om ändringar i avtal eller avslutande av tjänsten. Dessutom föreskrivs det att de uppgifter som onli-neplattformen eller sökmotorn lämnar och som inverkar på rangordningen av sökresultaten ska vara till-gängliga för företagen. Onlineplattformen eller sökmotorn ska till exempel ange hur avgifterna kan påverka rangordningen av sökresultaten.

I och med förordningen blir nätplattformarna skyldiga att skapa ett internt system för hantering av klagomål för behandling av tvister som föranleds av förordningen samt skyldiga att utse oberoende förlikningsmän.

Se mer: 

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)gov.fi och hannele.timonen(at)gov.fi