Flerårig plan för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet en flerårig plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) och för andra aspekter av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken (FoUI).

Planen ska innehålla en beskrivning av nuläget inom FoUI-systemet och av målen för systemet samt de huvudsakliga riktlinjerna för finansieringen av FoU-verksamhet. Planen bereds i en arbetsgrupp, och i beredningen deltar ett stort antal aktörer inom näringsliv och forskning. Statsrådet har för avsikt att godkänna planen i juni 2024. Statsminister Orpo ger riksdagen statsministerns upplysning om planen.

Beredningen grundar sig på lagen om statlig finansiering av FoU-verksamhet, det som står skrivet om FoUI-verksamhet i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering samt den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens riktlinjer. Vid beredningen beaktas också fördelningen av FoU-finansieringen i budgetpropositionen 2024 och planen för de offentliga finanserna 2025–2028.

Arbetet med att bereda planen leds av forsknings- och innovationsrådet. Planen ska också behandlas av den parlamentariska FoUI-uppföljningsgruppen.

Delta i beredningen

Arbetsgruppen kommer att höra berörda grupper och nödvändiga experter i stor utsträckning under arbetets gång. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnade möten med de berörda parterna den 15 november 2024. Planen har också presenterats vid tillställningar som ordnades av Finlands Akademi, Business Finland och andra berörda grupper.

Planen är på remiss den 6–24 maj 2024.

Begäran om utlåtande

Mer information

ledande sakkunnig Harri Länsipuro, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 305, [email protected] 
opetusneuvos Riina Vuorento, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 363, [email protected]