Samarbetsförfarandet och övriga system för personalens medbestämmande

MötetSamarbete inom företag och företagsgrupper

Den nya samarbetslagen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Lagen består av tre helheter:

  1. Fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och personalen
  2. Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
  3. Personalrepresentant i företagets styrelse (förvaltningsrepresentant)

Lagen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om personalens förvaltningsrepresentation ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland. Lagen ska inte tillämpas på statliga eller kommunala ämbetsverk och inrättningar. Webbplatsen uppdateras.

I lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag finns bestämmelser om samarbete inom en finländsk företagsgrupp med sammanlagt minst 500 anställda och om samarbete inom företagsgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka har minst 1 000 arbetstagare i medlemsstaterna och minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater.

Arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Europabolag och europeiska kooperativa föreningar är bolagsformer genom vilka det är möjligt att bedriva affärsverksamhet inom hela Europeiska unionen i ett bolags namn. Genom lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar har man i Finland genomfört Europeiska unionens direktiv om komplettering av stadgorna för europabolag och europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. Med arbetstagarinflytande avses mekanismer genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva inflytande på beslut som fattas inom bolaget.

Personalfond

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp (personalfondsavsättning och personalfondsavsättningens tilläggsdel) som företaget eller ämbetsverket eller kommunen har betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen. Till personalfonden hör hela personalen. Personalfondernas verksamhet regleras av personalfondslagen. 

Se också

Riksdagens svar på regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den (RP 159/2021 rd, RSv 219/2021 rd)

Länk till riksdagen, regeringens proposition RP 159/2021

Publikationer (presentationsblad på svenska)

Utredning av hur väl lagen om samarbete inom företag fungerar, 2018 

Samarbetslagens funktion och ändringsbehoven utifrån arbetsrådets utlåtande och samarbetsombudsmannens initiative, 2014 

Ytterligare upplysningar:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Tillsyn av lagar m.m. samarbetsombudsmannen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi; Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi