Samarbetsförfarandet och övriga system för personalens medbestämmande

Samarbete inom företag och företagsgrupper

Den nya samarbetslagen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Lagen består av tre helheter:

  1. Fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och personalen
  2. Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
  3. Personalrepresentant i företagets styrelse (förvaltningsrepresentant)

Lagen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om personalens förvaltningsrepresentation ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland. Lagen ska inte tillämpas på statliga eller kommunala ämbetsverk och inrättningar.

Mer information Samarbetsombudsmannen
Samarbetsguiden
Förvaltningsrepresentation

Samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag 

I lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag finns bestämmelser om samarbete inom en finländsk företagsgrupp med sammanlagt minst 500 anställda och om samarbete inom företagsgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka har minst 1 000 arbetstagare i medlemsstaterna och minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater.

Mer information Koncernsamarbete

Arbetstagarinflytande i europabolag (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE)

Europabolag och europeiska kooperativa föreningar är bolagsformer genom vilka det är möjligt att bedriva affärsverksamhet inom hela Europeiska unionen i ett bolags namn. Genom lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar har man i Finland genomfört Europeiska unionens direktiv om komplettering av stadgorna för europabolag och europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. Med arbetstagarinflytande avses mekanismer genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva inflytande på beslut som fattas inom bolaget.

Mer information Personalrepresentation i SE och SCE

Personalfond

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp (personalfondsavsättning och personalfondsavsättningens tilläggsdel) som företaget eller ämbetsverket eller kommunen har betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen. Till personalfonden hör hela personalen. Personalfondernas verksamhet regleras av personalfondslagen. 

Mer information Personalfond

Pågående lagstiftningsprojekt

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av samarbetslagen

Publikationer (presentationsblad på svenska)

Ytterligare upplysningar

Tillsyn av lagar m.m. samarbetsombudsmannen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi, Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi