Samarbetsförfarandet och övriga system för personalens medbestämmande

MötetSamarbete inom företag och företagsgrupper

Samarbetet syftar till att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden. Samarbetet omfattar hörande av personalen och informerande av personalen.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som inverkar på personalens ställning, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. Syftet med förhandlingarna är att öka arbetstagarnas möjligheter att utöva inflytande. Samarbetet som sker inom företagen regleras av lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen). Se också ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetens.

I lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag finns bestämmelser om samarbete inom en finländsk företagsgrupp med sammanlagt minst 500 anställda och om samarbete inom företagsgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka har minst 1 000 arbetstagare i medlemsstaterna och minst 150 arbetstagare i var och en av minst två medlemsstater.

Personalrepresentation i företagens förvaltning

Lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning ger personalen rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller företagets affärsverksamhet och personalens ställning. Rätt organiserad personalrepresentation främjar informationen mellan personalen, företagsledningen och företagets ägare.

Personalens sakkunskap kan på så sätt effektivt utnyttjas i beslutsfattande som gäller företaget. Avsikten med personalrepresentationen är också att trygga företagets konkurrenskraft.

Arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Europabolag och europeiska kooperativa föreningar är bolagsformer genom vilka det är möjligt att bedriva affärsverksamhet inom hela Europeiska unionen i ett bolags namn. Genom lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar har man i Finland genomfört Europeiska unionens direktiv om komplettering av stadgorna för europabolag och europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande. Med arbetstagarinflytande avses mekanismer genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva inflytande på beslut som fattas inom bolaget.

Personalfond

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ett ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp (personalfondsavsättning och personalfondsavsättningens tilläggsdel) som företaget eller ämbetsverket eller kommunen har betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen. Till personalfonden hör hela personalen. Personalfondernas verksamhet regleras av personalfondslagen.

Pågående lagstiftningsprojekt

Publikationer

Utredning av hur väl lagen om samarbete inom företag fungerar, 2018 (presentation)

Samarbetslagens funktion och ändringsbehoven utifrån arbetsrådets utlåtande och samarbetsombudsmannens initiative, (pdf), 2014 (referat)

Ytterligare upplysningar:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Tillsyn av lagar m.m. samarbetsombudsmannen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi; Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi