Reformens konsekvenser för kommunernas finansiering

Kommunernas ansvar för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa utvidgas i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Kommunerna kompenseras för det ökande finansieringsansvaret genom en separat ökning av statsandelen. Kompensationsnivån motsvarar de totala kostnaderna för det finansieringsansvar som överförs till kommunerna, och den riktas till kommunerna i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder.

Dessutom integreras finansieringen av de arbetskraftstjänster som överförs på kommunernas organiseringsansvar i statsandelen för kommunal basservice. Arbetskraftsservicen blir en ny statsandelsuppgift för kommunerna och den finansieras fullt ut. Finansieringen fördelas kommunvis på basis av den arbetsföra befolkningen, arbetslösheten och andelen personer med främmande språk som modersmål. 

Noggrannare beräkningsgrunder samt konsekvenserna per kommun och kommungrupp för kommunernas ekonomi framgår av analysen nedan. Beräkningarna har uppdaterats för att överensstämma med regeringens förslag den 6 oktober 2022.


Gamla beräkningar

Maj 2022


Mer information:

Unna Heimberg (finansieringsanalyserna)
Simo Mentula (kostnadsförslagen för utkomstskyddet för arbetslösa)
Ville Heinonen (kostnadsförslagen för de tjänster som överförs)