Internationell kompetens och arbetskraft

 internationellt team Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags och andra organisationers tillväxt och internationalisering. Antalet finländare i arbetsför ålder minskar och befolkningstillväxten sker uteslutande genom invandring.

Utan en tillräcklig invandring minskar utbudet av arbetskraft och på längre sikt även sysselsättningen väsentligt, vilket har en inverkan på ekonomin, försörjningskvoten, sysselsättningsgraden och hållbarhetsunderskottet. Finland konkurrerar med övriga världen om arbetskraft och de bästa experterna. 

Utöver allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av experter stärker den finländska företags- och innovationsverksamheten och gör den mera internationell samt bidrar till att internationella investeringar hittar till Finland. Det här främjar i sin tur uppkomsten av nya arbetsplatser.

 När åtgärderna för arbetskraftsinvandring utvecklas bör man beakta bekämpningen av utnyttjande av utländsk arbetskraft. Arbetskraftsinvandringen kan inte utvecklas på ett hållbart sätt om man inte samtidigt ser till att utländska arbetstagare inte blir utnyttjade.

Mångfalden i samhället och arbetslivet och icke-diskriminering bidrar till Finlands attraktivitet i internationella experters och investerares ögon. Dessutom har det en avgörande betydelse med tanke på att de invandrare som redan bor här ska sysselsättas. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare stannar och etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Invandringen av internationella experter och arbetskraft utvecklas genom åtgärdsprogrammet Talent Boost, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och av undervisnings- och kulturministeriet.