Internationell kompetens och arbetskraft

 internationellt team Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags och andra organisationers tillväxt och internationalisering.


Utöver allmänt kompetent arbetskraft behöver företag och andra organisationer även specialkompetens som inte finns i Finland. Invandringen av talanger stärker den finländska företags- och innovationsverksamheten och gör den mera internationell samt bidrar till att internationella investeringar hittar till Finland. Det här främjar i sin tur uppkomsten av nya arbetsplatser.

När åtgärderna för arbetskraftsinvandring utvecklas bör man fästa uppmärksamhet vid att bekämpa utnyttjande av utländsk arbetskraft. Utvecklingen av arbets-relaterad invandring på ett hållbart sätt kräver samtidigt att man försäkrar sig om att utländska arbetstagare inte utsätts för utnyttjande

Mångfalden och icke-diskrimineringen i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands dragningskraft i internationella talangers och investerares ögon. Dessutom har det en avgörande betydelse för sysselsättningen bland invandrare som redan bor här. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare etablerar sig och stannar här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Invandringen av internationella talanger och arbetskraft utvecklas genom det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost, som samordnas av arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Arbets- och näringsministeriet fattar inte i fråga om enskilda personer beslut som gäller inresa eller internationella rekryteringar. Mer information om arbets- och studierelaterade uppehållstill-stånd och ansökan om dessa finns på Migrationsverkets webbplats Migri och om internationell rekrytering på webbplatsen Work in Finland