Arbetskraftsbarometer

Syftet med arbetskraftsbarometern är att producera högkvalitativ och omfattande information på kort sikt om arbetskrafts- och kompetensbehov för olika aktörer.

Tidigare har information om arbetskraftsbehov publicerats i Yrkesbarometern som Arbetskraftsbarometern ersätter hösten 2023. Arbetskraftsbarometern ger en mer heltäckande bild av arbetsmarknadens behov och utsikter eftersom barometern behandlar även kompetensbehov utöver yrkesbeteckningar. Det som är också nytt är ett branschspecifikt tillvägagångssätt som ger en exaktare bild av arbetskraftsbehoven.

Arbetskraftsbarometern kan utnyttjas av medborgare, arbetsgivare, läroanstalter och beslutsfattare

Medborgare som planerar sina karriärer kan utnyttja Arbetskraftsbarometern när de överväger sin bostadsort eller sina utbildningsval. Ett regionalt perspektiv hjälper att jämföra situationen på arbetsmarknaden i olika regioner medan ett yrkesperspektiv ger information om arbetssituationen inom olika sektorer. Arbetsgivare kan använda barometern till exempel vid planering av rekryteringsstrategin och investeringsbeslut. Informationen om situationen på arbetsmarknaden bidrar till att bevara och öka företagens konkurrenskraft. Läroanstalter och utbildningsanordnare får nödvändig information om vilken utbildning som de bör ordna för att uppfylla arbetsmarknadens behov. Arbetskraftsbarometern hjälper att planera utbildningsprogram som motsvarar arbetsmarknadens krav. Beslutsfattare kan använda Arbetskraftsbarometerns information som stöd för beslutsfattande. Informationen hjälper att rikta resurser till de regioner och sektorer där de mest behövs.

Datainsamling för arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometerns viktigaste informationskälla är de regionala sakkunnigas syn på behoven inom den närmaste framtiden.

Arbetskraftsbarometerns datainsamling består av

  1. en statistisk syn 
  2. regionala diskussionsmöten i NTM-centralområdena 
  3. branschspecifika verkstäder. 

De lokala NTM-centralerna svarar för informationsproduktionen och praxisen i områden.

NTM-centralerna utarbetar utifrån diskussionsmötena uppskattningar av efterfrågan på och utbudet av arbetskraft som sträcker sig till slutet av följande år. Utgående från dessa uppskattningar görs en beskrivning av situationen för matchning mellan arbetskraft och arbetsplatser.

Matchningen är indelad i fyra delområden: 

  1. Balans i arbetskraft
  2. Överutbud av arbetskraft
  3. Matchningsproblem med arbetskraft
  4. Brist på arbetskraft

Allvarlighetsgraden för de tre sistnämnda delområdena bedöms med fyrstegsskala. Uppskattningarna utarbetas enligt NTM-centralområden samt för valda branscher. Matchningssituationen inom de branscher som inte uppskattas motsvarar den nuvarande situation som baserar sig på statistik.

Hösten 2023 genomförs datainsamlingen för Arbetskraftsbarometern första gången enligt en ny modell. Till följd av det nya verksamhetssättet är branschspecifik information under den första omgången mer begränsad än i fortsättningen. Hösten 2023 fokuserar Arbetskraftsbarometern på teknologiindustri och social- och hälsovårdsbranscher.

Arbetskraftsbarometern


Mer information:
specialsakkunnig Reino Savolainen, ANM, tfn 0295 047 268, [email protected]