Resultatmål

Efter att riksdagen har godkänt statsbudgeten fastställer ministeriet de viktigaste målen för utvecklingen av det samhälleliga inflytandet inom ministeriets förvaltningsområde samt resultatmålen för förvaltningsområdet och dess viktigaste ämbetsverk och inrättningar. Resultatförhandlingarna förs inom november−december.

Rapporteringen om hur resultatavtalets mål för budgetåret har nåtts sker i bokslutet och i den verksamhetsberättelse som sammanhänger med det. I ministeriets ställningstagande till bokslutet, som lämnas i juni året efter verksamhetsåret, bedöms hur resultatavtalet har förverkligats, och bedömningen av halvårsutfallet görs i samband med resultatförhandlingarna på hösten.

På andra webbplatser