Innovativa städer och sammanslutningar som byggare av ekosystem

Målet är att skapa internationellt attraktiva innovationsmiljöer som skapar tillväxt i Finland före 2030. Till utvecklingshelheten hör statens och universitetsstädernas ekosystemavtal samt innovations- och kompetensnätverk. Båda instrumenten för innovationspolitik genomförs med medfinansiering av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 2021–2027.

Avtalen mellan staten och universitetsstäder och universitetscentra om utveckling av innovationsekosystem för 2021–2027 innehåller centrala strategiska och gemensamt överenskomna prioriteringar för att påskynda ekosystemen för tillväxt. De tematiska spetsområden för tillväxt som städerna valt tillsammans med centrala lokala FoUI-aktörer stämmer utmärkt överens med målen i Finlands program för hållbar tillväxt för att främja grön omställning och digitalisering. 

Städerna satsar på samutveckling – i synnerhet på ett närmare samarbete mellan forskningen och företagen – för att få till stånd nya idéer och innovativa lösningar. Städerna har ännu många outnyttjade möjligheter, till exempel ett systematiskt utnyttjande av stora framtidsinvesteringar som utvecklingsplattformar för innovationer. Genom sina egna åtgärder förväntas städerna också stödja utvecklingen av lokala innovations- och forskningsinfrastrukturer i de pågående ansökningarna om finansiering inom Business Finlands program som stöder hållbar tillväxt och grön omställning. 

Genom åtgärderna i ekosystemavtalen främjas: 

  • Innovations- och försöksmiljöer
  • Stadsutvecklingsprojekt och offentlig upphandling som utvecklingsplattformar för innovationsverksamhet
  • Gemensamma forsknings- och innovationsinfrastrukturer
  • Startup-gemenskap och uppkomsten av nya ekosystem för affärsverksamhet
  • Stärkande och förnyelse av den lokala kompetensen

Som verksamhetsmodell:

  • Långsiktigt partnerskap mellan staten och universitetsstäderna
  • Strategiska utvecklingsspetsar
  • Ett nära lokalt samarbete mellan företag, forskningsinstitut och läroanstalter samt städer
  • Nationellt och internationellt nätverkande inom utvalda teman

Ett nationellt mål är också att stärka samarbetet mellan kompetenskluster i utvecklingen av ekosystem för tillväxt. För det nationella och internationella samarbetet har det reserverats särskilda resurser för universitetsstäder och universitetscentra (s.k. tematiskt ledningsansvar) samt för det företagsorienterade samarbetet mellan regionala FoUI-aktörer som en del av den riksomfattande delen Innovations- och kompetensnätverk. 

Delen Innovations- och kompetensnätverk uppmuntrar lokala FoUI-aktörer – särskilt forskningsorganisationer och företag – till ett närmare interregionalt samarbete. Målet är att stödja uppkomsten av kunskapsintensiva, nya innovations- och affärsekosystem och en näringslivsorienterad kompetensförnyelse. Genom omfattande samarbete och kunskapsöverföring stöds införandet av ny teknik och utnyttjandet av dess möjligheter i företagen. Temat kompletterar universitetsstädernas ekosystemavtal och landskapens egna strategier för smart specialisering för att skapa kompetens- och innovationsdriven tillväxt. 

Helheten utvecklas och följs upp av en nationell styrgrupp med företrädare för de centrala ministerierna, städerna, högskolorna, näringslivet (Finlands näringsliv och Företagarna i Finland), Business Finland, NTM-centralerna, landskapsförbunden och andra FoUI-aktörer. 

Innoverande städer    

Ytterligare upplysningar:

Mika Pikkarainen - mika.pikkarainen(at)gov.fi 
Olli Voutilainen - olli.voutilainen(at)gov.fi