EU-reglering av onlineplattformar

EU:s lagstiftning om den inre marknaden syftar till att främja en enhetlig funktion och kon-kurrenskraft både på traditionella marknader och i ett onlinebaserat företagsklimat. Den kraftiga ökningen av plattformsekonomin har emellertid visat att det är nödvändigt att införa riktade regler för onlinebaserade plattformstjänster.

Detta gör det möjligt att på den inre marknaden trygga ett rättvist och förutsebart onlineba-serat företagsklimat. EU:s gemensamma regler för plattformsekonomin kan dessutom un-derlätta gränsöverskridande affärsverksamhet på den inre marknaden och minska den risk för fragmentering av lagstiftningen som annars följer av nationella lagar.

För närvarande utarbetas och har redan utfärdats flera olika rättsakter om digitala marknader och dataakter inom EU. På digitaliseringsbyråns webbplats [länk] har man samlat information om målen, konsekvenserna och tidsplanen för åtta EU-rättsakter om digitala marknader.