Konsumenter

Att marknaden fungerar väl är en mycket viktig faktor i arbetet med att främja Finlands konkurrenskraft. Arbets- och näringsministeriets uppgift är att skapa goda förutsättningar för tillgång till varor och tjänster och för företagsverksamhet.

När en välfungerande marknad främjas bör det ses till att företagen iakttar de spelregler som är viktiga med tanke på samhället och att konsumenternas intressen beaktas.

Konkurrens bör främjas och snedvridande av konkurrensen motverkas för konsumenternas och produktivitetens skull. Medborgarnas säkerhet och ekonomiska ställning får inte äventyras.

Förvaltningen av konsumentärenden

Förvaltningen av konsumentärenden hör till arbets- och näringsministeriet. Ministeriet har ansvar för att bereda Finlands ståndpunkter inför EU:s beslutsfattande och att i samarbete med justitieministeriet utveckla den lagstiftning som gäller konsumenterna.

Under arbets- och näringsministeriet lyder konkurrens- och konsumentverket, vars uppgifter anknyter till verkställigheten av konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställande av en välfungerande marknad, verkställighet av konkurrenslagen och EU:s konkurrensbestämmelser samt tryggande av konsumentens ekonomiska och rättsliga ställning. I ämbetsverket sköts även konsumentombudsmannens tillsynsuppgifter.

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgörande i klagomål som konsumenter anför över kvaliteten på de konsumtionsnyttigheter som de köpt och om näringsidkarens prestation. Konsumenttvistenämnden är verksam inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Mer information

Ytterligare information: sari.alho(at)gov.fi och eeva-liisa.koltta-sarkanen(at)gov.fi