Forskningssektionen för företagsstöd

Forskningssektionen för företagsstöd producerar information om hur företagsstödssystemet utvecklas samt främjar kvaliteten på utvärderingen av verkningsfullheten och utnyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen. Forskningssektionen grundades år 2019.

Den oberoende forskningssektionen för företagsstöd finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet (SRF 4/2019). 

Uppgifter och verksamhet

Forskningssektionen har till uppgift att utvärdera företagsstödssystemet. I synnerhet ska sektionen

  • årligen göra upp en bedömning av hur företagsstödssystemet utvecklats,
  • utveckla forskningsmetodologin för verkningsfullhet,
  • göra oberoende bedömningar av företagsstöd.

Forskningssektionen strävar efter att systematiskt stärka den kunskapsbas som gäller företagsstödens effekter.

Den första årliga rapporten av forskningssektionen för företagsstöd publiceras våren 2020.

Forskningssektionen kan beställa och utnyttja extern forskning i sitt arbete men även sektionens medlemmar deltar i utvärderings- och analysarbetet. Anslag för extern forskning har reserverats för forskningssektionen.

Forskningssektionen har för beredning och verkställande av ärenden en sekreterare.

Forskningssektionens sammansättning 2019-2023 

Till forskningssektionen hör under mandatperioden 1.4.2019–31.3.2023 ordförande Seija Ilmakunnas och fyra andra medlemmar: Minna Martikainen (Hanken), prof. Mikko Puhakka (Uleåborgs universitet), prof. Hannu Salonen (Åbo universitet) och vice ordförande prof. Rune Stenbacka (Hanken). Sektionens medlemmar representerar sakkunskap inom den ekonomiska vetenskapen. Ordförande och medlemmar väljs för en mandatperiod på fyra år.

Ytterligare information:

Sektionens sekreterare
Rasmus Reinikainen
Arbets- och näringsministeriet
Specialsakkunnig
rasmus.reinikainen(at)gov.fi
+358 295 047 113

Ordförande
Seija Ilmakunnas
Handelshögskolan vid Jyväskylä universitet
Arbetslivsprofessor
seija.ilmakunnas(at)gmail.com
+358 503 629 270