Forskningssektionen för företagsstöd

Forskningssektionen för företagsstöd producerar information om hur företagsstödssystemet utvecklas samt främjar kvaliteten på utvärderingen av verkningsfullheten och utnyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen. Forskningssektionen grundades år 2019.

Den oberoende forskningssektionen för företagsstöd finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet (SRF 4/2019). Mer information om forskningssektionen och dess verksamhet finns på sektionens projektsidor

Uppgifter och verksamhet

Forskningssektionen har till uppgift att utvärdera företagsstödssystemet. I synnerhet ska sektionen

  • årligen göra upp en bedömning av hur företagsstödssystemet utvecklats,
  • utveckla forskningsmetodologin för verkningsfullhet,
  • göra oberoende bedömningar av företagsstöd.

Forskningssektionen strävar efter att systematiskt stärka den kunskapsbas som gäller företagsstödens effekter.

Den fjärde årliga rapporten av forskningssektionen för företagsstöd publicerades våren 2023. 

Forskningssektionen kan beställa och utnyttja extern forskning i sitt arbete men även sektionens medlemmar deltar i utvärderings- och analysarbetet. Anslag för extern forskning har reserverats för forskningssektionen.

Forskningssektionen har för beredning och verkställande av ärenden en sekreterare.

Forskningssektionens sammansättning 2023-2027 

Till forskningssektionen hör under mandatperioden 1.4.2023–31.3.2027 ordförande Heli Koski från Näringslivets forskningsinstitut Etla och fyra andra medlemmar som är professorer Timo Kuosmanen (Åbo universitet), Minna Martikainen (Vasa universitet), Topi Miettinen (Svenska Handelshögskolan Hanken) och Hannu Vartiainen (Helsingfors universitet).

Sektionens medlemmar representerar sakkunskap inom den ekonomiska vetenskapen. Ordförande och medlemmar väljs för en mandatperiod på fyra år.

Tidigare sammansättningar

1.4.2019-31.3.2023   

Ytterligare information:

Anne Rothovius
Arbets- och näringsministeriet
Ledande sakkunnig
anne.rothovius(at)gov.fi
+358 295 063 532

Ordförande
Heli Koski
Näringslivets forskningsinstitut Etla
Forskningschef
heli.koski(at)etla.fi 
+358 504 663 214