Redogörelse om lagstiftningen om regionutveckling och EU:s regional- och strukturpolitik 

En redogörelse ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2025 med tanke på uppföljningen av regionutvecklingen och verkställigheten av lagstiftningen som helhet.

Syftet med redogörelsen är att utvärdera och beskriva genomförandet av regionutvecklingen och dess lagstiftning som helhet och bedöma hur väl den fungerar och hur effektiv finansieringen är som grund för de kommande lagstiftningsreformerna. Det behövs information om hur väl den lagstiftning som styr genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitik fungerar också till stöd för beredningen av lagstiftningen för den nya programperioden som inleds 2028. 

I redogörelsen beaktas de viktigaste förändringarna i omvärlden och identifierade utvecklingsobjekt för regionutvecklingen. Målet är att göra regionutvecklingssystemet mer konsekvent och effektivt. I och med den regionförvaltningsreform som är under beredning granskas också hur det nuvarande förvaltningssystemet fungerar med tanke på erfarenheterna från genomförandet.

Erfarenheter och uppföljnings- och utvärderingsinformation samlas in om hur systemet för re-gionutveckling fungerar och om finansieringens verkningsfullhet bl.a. genom processen för diskussioner om regionutvecklingen samt genom programmen och den avtalsmässiga utveck-lingen.

Beredningen inleddes i mars 2024. För beredningen av redogörelsen har det inrättats en arbetsgrupp med uppgift att föra fram synpunkter för beredningen av den redogörelse som ska utarbetas om lagstiftningen om regionutveckling samt analysera slutsatserna om utvärderingarna av regionutvecklingen och lyfta fram utvecklingsförslag. Beredningsgruppen ansvarar också för samordningen av olika aktörers synpunkter i samband med utarbetandet av redogörelsen. I arbetsgruppen ingår representanter för ministerierna, landskapsförbunden, NTM-centralerna och Kommunförbundet. Beredningen stöds också av delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE) och dess beredningsnätverk.

Bekanta dig med projektinformationen (på finska)

Mera Information:
Petra Stenfors, Milla Ohrankämmen och Pirkko Jukka