Arbetstiden regleras av arbetstidslagen och tjänste- och arbetskollektivavtalen

Arbetstid är den tid som används till arbete samt den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. Den tid som används för resa eller färd räknas inte in i arbetstiden, om den inte kan anses vara en arbetsprestation. Arbetstidslagen tillämpas på arbete som utförs i både arbetsavtals- och tjänsteförhållande inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden bestäms enligt arbetstidslagens bestämmelser eller branschspecifika kollektivavtalsbestämmelser eller lokala avtal som ingåtts med stöd av dem.

  • Den ordinarie arbetstiden är högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan.
  • Inom flera branscher har det genom arbets- eller tjänstekollektivavtal avtalats om kortare ordinarie arbetstid per vecka, t.ex. 37,5 timmar i veckan.
  • Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 40 timmar under en tidsperiod av högst 52 veckor.
  • I periodarbete är den ordinarie arbetstiden antingen 80 timmar under en period av två veckor eller 120 timmar under en period av tre veckor i sådant arbete där periodarbete är tillåtet.

Flexibla arbetstidsarrangemang enligt lagen är bl.a. flextid och arrangemang med förkortad arbetstid, och dessutom har det i branschvisa kollektivavtal avtalats om flexibla arbetstider. 

Övertidsarbete

Övertidsarbete får utföras endast om arbetstagaren ger sitt samtycke. Man kommer överens särskilt för varje gång som övertidsarbete ska utföras. Övertidsarbete får utföras högst 138 timmar under en period av fyra månader, dock högst 250 timmar per år. Därtill får arbetsgivaren och personalen avtala om 80 timmar extra övertidsarbete.

Nödarbete

I exceptionella situationer får arbetsgivaren låta utföra arbete utöver den ordinarie arbetstiden och övertidsarbetet. Nödarbete får utföras, när en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom. Nödarbete får utföras under högst två veckor.

Vilotider

Om arbetsdagen är längre än sex timmar ska arbetstagaren ges tillfälle att hålla en rast på minst en timme, under vilken han eller hon får avlägsna sig från arbetsplatsen. I skiftarbete och periodarbete är den dagliga vilotiden dock en halv timme.

Arbetstagaren ska under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en dygnsvila på minst 11 timmar och en gång i veckan en veckovila på minst 35 timmar.

Se också:

Ny arbetstidslag (872/2019) träder i kraft den 1.1.2020

Arbetslagstiftning, broschyrer

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning:Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi, Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi