Inlösningsärenden

Ansökningar om inlösningstillstånd i samband med byggandet av kraftledningar (110 kV och 400 kV) behandlas av arbets- och näringsministeriet och inlösningstillstånd beviljas av statsrådet. Om parterna har kommit överens om kraftledningens sträckning eller om det är fråga om inlösning av endast ringa betydelse, behandlas ansökan om inlösningstillstånd och tillstånd beviljas av Lantmäteriverket.

I samband med ansökan om inlösningstillstånd ska det lämnas en redogörelse på basis av vilken man kan bedöma hur behövlig inlösningen är eller konstatera existensen av inlösningsrätt. Till ansökan om inlösningstillstånd ska fogas relevanta kartor och ritningar, en redogörelse för berörda ägare och innehavare av fastigheter samt deras adresser och vid behov uppgifter om planläggningssituationen för området.

Bestämmelser om inlösning finns i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). Inlösningstillstånd kan beviljas när det är påkallat av allmänt behov. Någon inlösning får dock inte verkställas om inlösningens syfte kan uppnås lika lämpligt på något annat sätt eller om det men inlösningen förorsakar enskilt intresse är större än den nytta som den medför för allmänt intresse.

Utlåtande av markägarna

Innan en ansökan om inlösningstillstånd avgörs ska markägarna beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ett inlösningstillstånd som statsrådet har beviljat får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Efter att inlösningstillstånd beviljats inleder Lantmäteriverket inlösningsförrättningen vid vilken ersättningarna för markägarna bestäms. Markägaren är berättigad till full ersättning för de ekonomiska förluster som ett kraftledningsprojekt orsakar.

Beslut om inlösningsersättningen fattas av en inlösningskommission. Kommissionen leds av en förrättningsingenjör som är anställd vid Lantmäteriverket. Övriga medlemmar i kommissionen är två gode män som kommunfullmäktige utsett.

 

Ytterligare information: johanna.juvonen(at)gov.fi