Stadspolitiska samarbetsgruppen

En stadspolitisk samarbetsgrupp samordnar och utvecklar ministeriernas stadspolitiska åtgärder. Samarbetsgruppens mål är att stärka statens, städernas och stadsregionernas partnerskap, främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Till samarbetsgruppens viktigaste uppgifter hör att främja uppnåendet av regeringsprogrammets mål och statsrådets regionutvecklingsbesluts mål om genomförande av de stadspolitiska riktlinjerna, samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder, utveckla formerna för samarbetet och avtalsförfaranden mellan staten och stadsregionerna samt att främja stadsregionernas nätverksbildning och erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt.

Samarbetsgruppens ordförande är miljöminister Kimmo Tiilikainen. I samarbetsgruppen är de flesta ministerier representerade liksom också städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Villmanstrand, Vasa, Joensuu och Salo samt Finlands Kommunförbund. Samarbetsgruppens mandatperiod avslutas när mandatperioden för statsminister Juha Sipiläs regering löper ut.

Ytterligare upplysningar: olli.voutilainen(at)tem.fi och hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi