Handeln med utsläppsrätter för luftfart

Luftfarten togs med i EU:s utsläppshandelssystem år 2012. Utsläppshandeln omfattar flygningarna inom EU samt alla flyg som avgår från eller anländer till en flygplats inom EU. Liksom utsläppshandeln för stationära anläggningar baserar sig också handeln med utsläppsrätter för luftfart på byteshandel. Ändringen av utsläppshandelsdirektivet har nationellt genomförts genom lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010).

Handeln med utsläppsrätter för luftfart är ett halvöppet system. Det innebär att flygbolagen har rätt att använda utsläppsrätter för de stationära anläggningarna (EUA) för att uppfylla sina utsläppsförpliktelser, medan stationära anläggningar inte får använda utsläppsrätter för luftfart för att uppfylla sina förpliktelser enligt lagen om utsläppshandel.

85 procent av utsläppsrätterna för luftfart tilldelas gratis till luftfartygsoperatörer utgående från jämförelse på gemenskapsnivå. Ett luftfartygs tonkilometrar är avgörande faktorn i systemet för tilldelning av gratis utsläppsrätter till luftfarten. De resterande 15 procenten av utsläppsrätterna för luftfart auktioneras ut.

Myndighetsuppgifterna enligt lagen sköts i Finland av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och av Energimyndigheten, som närmast sköter uppgifter som hänför sig till utsläppshandelsregistret. Trafiksäkerhetsverket svarar bland annat för tilldelningen, övervakningen och rapporteringen av utsläppsrätter. Energimyndigheten å sin sida svarar för registreringen och förvaltningen av utsläppsrätter samt för redovisningen av inkomsterna från auktionerna till staten.

Ytterligare information: mikko.paloneva(at)tem.fi, timo.ritonummi(at)tem.fi

På andra webbplatser