Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa. Den europe-iska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de mest fram-gångsrika främjarna av före-tagande och entreprenörskap i Europa som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mer-värdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

De finländska projekten har fått framgång under de senaste åren. I 2019 vann Kasvu Open sin kategori, "Pris för stöd åt inter-nationalisering av företag”. I 2020 utvalt Business Espoo till sin kategori ”Förbättring av före-tagsmiljön” som finalist. Yrkeshögskolan Kare-lias företagarprogram Draft program fick ett särskilt hedersomnämnande för främjande av entreprenörsanda förra året.
 

Det finns sex kategorier i 2022

  • Pris för främjande av entreprenörsanda: Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framförallt hos ungdomar och kvinnor. 
  • Pris för investering i entreprenörskunskaper: Belöner nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar färdigheterna i entreprenörskap, ledning och anställdas kompetens
  • Pris för förbättring av företagsmiljön och stöd till digital omställning: Belönar innovativa politiska åtgärder och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå, vilket gör Europa till den främsta platsen att starta ett företag, driva det, få det att växa och utöka det på den inre marknaden, förenklar lagstiftningsförfaranden och administrativa förfaranden för företag och genomför principen att ”tänka småskaligt först” till förmån för små och medelstora företag, och stöder en digital omställning av företag och gör det möjligt för dem att utvecklas, marknadsföra sig och använda olika slags digitala tekniker, produkter och tjänster. 
  • Pris för stöd åt internationalisering av företag: Belönar åtgärder och initiativ som på nationell, regional och lokal nivå uppmuntrar företag, i synnerhet små och medelstora företag, att i högre utsträckning dra nytta av de möjligheter som marknaderna inom och utanför EU erbjuder.
  • Pris för stöd till en hållbar omställning: Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stöder inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra dessas resurseffektivitet genom, t ex ekologisk kompetensutveckling och matchmaking samt finansiering.
  • Pris för ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap: Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag.  Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtids arbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Urvalsprocess

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa.
Så om du är en nationell, regional eller lokal myndighet, eller ett offentligt-privat partnerskap från ett av EU:s medlemsländer eller länder som är anslutna till Programmet COSME; eller Storbritannien och har arbetat med ett framgångsrikt initiativ som har ökat din ekonomi på antingen nationell, regional eller lokal nivå så uppmanar vi dig att delta! 
Urvalet kommer att göras i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. En jury som består av framstående profiler kommer att välja ut de slutgiltiga vinnarna, som kommer att tillkännages under prisutdelningen hösten 2022.

Mer information on priserna

Ansökningar till det nationella urvalet ska lämnas in senast den 3 juni 2022 till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected]

Ansökningsblanketten

Handledning

Ytterligare upplysningar om den nationella tävlingen ges av den nationella kontaktpersonen:

konsultativ tjänsteman Jaana Valkokallio
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023
STATSRÅDET
Tel: + 358 295 064 932
Epost: jaana.valkokallio(at)gov.fi
 

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen ec.europa.eu